دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تیر 1389 
مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین

10.22067/ijasr.v3i2.11012

الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مهدی یعقوبی


بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران

10.22067/ijasr.v3i2.11076

حامد خراتی کوپایی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سعید انصاری مهیاری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ علیرضا ترنگ؛ مهدی نیکبختی