مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

جهت مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، ترکیبات آغوز و غلظت آنزیم های کبدی در حول و حوش زایش تعداد 24 راس گاو شیری نژاد هلشتاین چند بار زایش کرده مورد استفاده قرار گرفت. میانگین وزن گاوها 9/687 کیلوگرم و تعداد روزهای مانده به زایش 8/21 روز بود. گاوها در یک طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و 8 تکرار دسته بندی گردیدند. تیمارها شامل: 1) جیره پایه، 2) سطح 41/0 درصد گوگرد با منبع سولفات منیزیم و 3) سطح 41/0 درصد گوگرد با منبع سولفات منیزیم به علاوه منبع آلی گوگرد (مپران) بودند. همچنین سطح گوگرد در جیره پایه 21/0 درصد بود. ماده خشک مصرفی پیش از زایش (001/0 =P ) در تیمار 2، پایین تر از بقیه تیمارها بودند. تیمارها بر تولید آغوز (0001/0 >P )، درصد پروتئین آغوز (0001/0 >P )، درصد ماده خشک آغوز (0001/0 >P ) و درصد خاکستر آغوز (006/0 =P ) تاثیر معنی داری داشتند. فراسنجه های خون شامل کلسیم، مس و گلوکز در پیش و پس از زایش با مصرف کردن سولفات منیزیم در تیمار دو کاهش پیدا کردند (05/0 >P ). دیگر فراسنجه های خون که شامل بتاهیدروکسی بوتیرات، اوره و اسیدهای چرب غیر استریفه بودند در پیش و پس از زایش با افزودن سولفات منیزیم در تیمار دو افزایش پیدا کردند (05/0 >P ). آنزیم های کبدی که شامل آسپارتات آمینو ترانسفراز و کراتین فسفو کیناز بودند در پیش و پس از زایمان افزایش معنی داری در تیمار دوم نشان دادند که نشان دهنده افزایش میزان فعالیت کبد بود. نتایج آزمایش حاضر نشان داد علیرغم اینکه افزایش سطح گوگرد مصرفی به 41/0 درصد که تنها از منبع معدنی تامین شده است تاثیر منفی بر ماده خشک مصرفی، عملکرد حیوان و فعالیت کبد دارد اما با این وجود افزایش سطح گوگرد تامین شده به صورت توام از منبع معدنی و آلی تاثیر مفید بر عملکرد و ویژگی های سلامت حیوان دارد.

عنوان مقاله [English]

Effects of Different Level and Source of Sulfur Supplement in Close-up diets of Dairy Cows on Blood Metabolites, Colostrums Composition and Liver Performance

نویسندگان [English]

  • E Manidari
  • Hamid Amanlou
  • V Keshavarz
  • M.R Foroozanmehr
  • A Jalayeriniya
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The 24 maltiparous Holstein dairy cows were allocated in a completely randomized design to study the effects of different level and source of sulfur supplement in close-up diets on blood metabolites, colostrums composition and liver performance. The mean body weight of the cows was 687.9 kg and the mean days until expected calving date was 21.8 d. The first treatment (T1) has contained 0.21% sulfur (DM basis), the second treatment (T2) has contained 0.41% sulfur which supplied entirely through magnesium sulfate and the third treatment (T3) has contained 0.41% sulfur which supplied through a combination of magnesium sulfate and an organic source of sulfur (Mepran). The DMI for pre-calving (P < 0.001) was affected by treatments and T2 showed the lowest DMI among treatments. Colostrums yield, protein, DM and ash significantly decreased in inorganic sulfur supplemented treatment (P < 0.05). Among the blood metabolites, calcium, copper and glucose were decreased in T2 compared with two other treatments (P < 0.05). However, BHBA, NEFA and urea were increased in T2 (P < 0.05). Urine pH was affected with different treatments (P < 0.0001). The both liver enzymes (i.e. AST and CPK) were increased supplementing inorganic sulfur showing that inorganic sulfur has potential to decrease liver performance in dairy cows. The results of the present study indicate that although magnesium sulfate (inorganic source) has negative effect on dairy cow health and performance, a combination of magnesium sulfate and organic source of sulfur could have positive effects on dry matter intake, blood metabolites and liver health in dairy cows.

CAPTCHA Image