اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

www.um.ac.ir/~valizadeh/
valizadehum.ac.ir
38805730
0000-0002-5912-4898

h-index: 15  

مدیر مسئول

دکتر حسن نصیری مقدم

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

yashar.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
yasharum.ac.ir
0000-0002-2283-3711

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

ٰدکتر سعید زره داران

ژنتیک و اصلاح دام، گرایش مولکولی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

zerehdaran.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
zerehdaranum.ac.ir
0000-0001-8979-9653

h-index: 13  

دکتر غلامرضا قربانی

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ghorbani.iut.ac.ir/index.htm
ghorbanicc.iut.ac.ir
0000-0002-2136-6090

h-index: 26  

دکتر محسن دانش مسگران

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

www.um.ac.ir/~danesh/
daneshum.ac.ir
38805734
0000-0002-2738-5284

h-index: 14  

دکتر ابوالقاسم گلیان

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

www.um.ac.ir/~golian-a/
golian-aum.ac.ir
0000-0001-9419-1175

h-index: 21  

دکتر جواد پوررضا

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

jpourreza96yahoo.com
0000-0001-6442-0651

h-index: 12  

دکتر فتح الله بلداجی

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

boldaji.profcms.gau.ac.ir/
boldajifyahoo.com
0000-0002-8182-9851

h-index: 9  

دکتر محمد جواد ضمیری

فیزیولوژی حیوانی گروه علوم دامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

shirazu.ac.ir/ans_dep/node/21
zamirishirazu.ac.ir
0000-0002-3191-5313

h-index: 23  

دکتر محمد رضا نصیری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

www.um.ac.ir/~nasiri/
nassiryrum.ac.ir
0000-0001-7119-8155

h-index: 17  

دکتر بهروز دستار

تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

dastar.profcms.gau.ac.ir/
dastargua.ac.ir
0000-0002-5710-4770

h-index: 15  

دکتر احمد حسن آبادی

تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

hassanabadi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
hassanabadium.ac.ir
0000-0002-8601-7983

h-index: 11  

دکتر مرتضی چاجی

غذا و تغذیه دام  گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa
chajiraminuni.ac.ir
0000-0002-9336-4094

h-index: 11  

دکتر نصراله پیرانی

علوم دامی، طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~pirany
napiranyyahoo.com
0000-0002-8230-2517

h-index: 56403166400  

دکتر مجتبی طهمورث پور

ژنتیک و اصلاح نژاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

tahmoores.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
thmooresum.ac.ir
0000-0002-6165-3182

h-index: 12  

دکتر سید محمد مهدی طباطبایی

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

m_tabatabaibasu.ac.ir
0000-0001-7656-1443

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مهدی سرگلزایی

ژنتیک و اصلاح نژاد مرکز بهبود ژنتیک حیوانی، گروه علوم بیوزیستی حیوانی، دانشگاه گوئلف، اونتاریو، کانادا

www.aps.uoguelph.ca/~msargol/
msargoluoguelph.ca
0000-0001-7493-3071

h-index: 28  

کارشناس نشریه

فاطمه سلطانی

دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی

ijasrum.ac.ir