اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/valizadeh
valizadehum.ac.ir
38805730
0000-0002-5912-4898

h-index: 15  

دکتر رضا ولی زاده استاد و عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد با خلاصه سوابق زیر می باشند:

کارشناسی در رشته دامپروری از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1359)

کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه شاگرد اولی (سال 1365)

دکترای تخصصی در رشته تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان) دانشگاه آدلاید، کشور استرالیا سال 1373

استاد نمونه کشوری سال 1385

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه مقطع 1374-1378، 1384-1392، 1400- ادامه دارد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندس کشاورزی ومنابع طبیعی کشور در دو دوره 4 ساله از سال 1384..

ایشان تاکنون حدود 545 مقاله در مجلات و همایشهای معتبر خارجی و داخلی و 10 کتاب منتشر کرده اند.

دکتر رضا ولی زاده  از سال 1388 مسئولیت سردبیری نشریه را بعهده داشته اند.

Author ID (Scopus): 23394029100

ORCID: 0000-0002-5912-4898

ResearchGate  

Google Scholar

Mendeley

 

مدیر مسئول

دکتر حسن نصیری مقدم

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/yashar
yasharum.ac.ir
0000-0002-2283-3711

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

ٰدکتر سعید زره داران

ژنتیک و اصلاح دام، گرایش مولکولی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/zerehdaran
zerehdaranum.ac.ir
0000-0001-8979-9653

h-index: 13  

دکتر غلامرضا قربانی

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ghorbani.iut.ac.ir/index.htm
ghorbanicc.iut.ac.ir
0000-0002-2136-6090

h-index: 26  

دکتر محسن دانش مسگران

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/danesh
daneshum.ac.ir
38805734
0000-0002-2738-5284

h-index: 14  

دکتر ابوالقاسم گلیان

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/golian-a
golian-aum.ac.ir
0000-0001-9419-1175

h-index: 21  

دکتر جواد پوررضا

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

jpourreza96yahoo.com
0000-0001-6442-0651

h-index: 12  

دکتر فتح الله بلداجی

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

boldaji.profcms.gau.ac.ir/
boldajifyahoo.com
0000-0002-8182-9851

h-index: 9  

دکتر محمد جواد ضمیری

فیزیولوژی حیوانی گروه علوم دامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

shirazu.ac.ir/ans_dep/node/21
zamirishirazu.ac.ir
0000-0002-3191-5313

h-index: 23  

دکتر محمد رضا نصیری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/nassiryr
nassiryrum.ac.ir
0000-0001-7119-8155

h-index: 17  

دکتر بهروز دستار

تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

dastar.profcms.gau.ac.ir/
dastargua.ac.ir
0000-0002-5710-4770

h-index: 15  

دکتر احمد حسن آبادی

تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/hassanabadi
hassanabadium.ac.ir
0000-0002-8601-7983

h-index: 11  

دکتر مرتضی چاجی

غذا و تغذیه دام  گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa
chajiraminuni.ac.ir
0000-0002-9336-4094

h-index: 11  

دکتر نصراله پیرانی

علوم دامی، طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~pirany
napiranyyahoo.com
0000-0002-8230-2517

h-index: 56403166400  

دکتر مجتبی طهمورث پور

ژنتیک و اصلاح نژاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/tahmoores
tahmooresum.ac.ir
0000-0002-6165-3182

h-index: 12  

دکتر سید محمد مهدی طباطبایی

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

m_tabatabaibasu.ac.ir
0000-0001-7656-1443

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مهدی سرگلزایی

ژنتیک و اصلاح نژاد مرکز بهبود ژنتیک حیوانی، گروه علوم بیوزیستی حیوانی، دانشگاه گوئلف، اونتاریو، کانادا

www.aps.uoguelph.ca/~msargol/
msargoluoguelph.ca
0000-0001-7493-3071

h-index: 28  

کارشناس نشریه

فاطمه سلطانی

دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی

ijasrum.ac.ir