اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر: دکتر رضا ولی زاده
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۳۱۰۶
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۰۰۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

ضریب تاثیر: 0.2
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 79 B
سیستم مشابهت یاب: همانندجو | جستجو در یکتاوب | جستجو در اوج |
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • آرش جوانمرد
 • احمد حسن آبادی
 • ایه سادات صدر
 • بلال صادقی
 • بهمن نوید شاد
 • حسین جهانی
 • حمید محمدزاده
 • حمیدرضا طاهری
 • حیدر زرقی
 • سید داود شریفی
 • سید هادی ابراهیمی
 • عطیه بهلولی قائن
 • علی جوادمنش
 • فاطمه بحری بیناباج
 • قربانعلی اسدی
 • مازیار محیطی اصلی
 • محمد هادی سخاوتی
 • محمدرضا شیخلو
 • محمدرضا محمدآبادی
 • محمود وطن خواه
 • مرضیه قدمی کوهستانی
 • مسعود علی پناه
 • مهدی بهگر
 • یونس علی علی جو
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- سایر

بررسی عملکرد هفت هیبرید کرم ابریشم در تربت‌حیدریه

مسعود علی پناه, ذبیح الله عابدیان, عبدالعظیم نصیری, فرید سرجمعی
بازدید: 27