اثر سطوح مختلف میوه بلوط فرآوری شده با هیدروکسید سدیم و اوره بر فراسنجه‌های تخمیر، ریختشناسی، تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و ساخت پروتئین میکروبی در برههای نر پرواری آمیخته زل با آتابای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف میوه بلوط فرآوری‌ شده با هیدروکسید سدیم و اوره بر فراسنجه‌های تخمیر و ریخت‌شناسی شکمبه‌ای، تجزیه‌پذیری و ساخت پروتئین میکروبی در بره‌های نر پرواری آمیخته زل، از تعداد 20 رأس بره نر پرواری آمیخته زل با آتابای با میانگین سن 5/0±5 ماه و وزن اولیه 2±27 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار به‌مدت 90 روز استفاده شد. دام‌ها در هر تیمار بعد از گذراندن دوره عادت‌پـذیری دو هفتـه‌ای، در قفــس‌هــای انفــرادی برای انجام تحقیق نگهداری شدند. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد (فاقد میوه بلوط + پلی‌اتیلن گلیکول) و تیمارهای حاوی سطوح 10، 20 و 40 درصد در ماده خشک میوه بلوط فرآوری شده با هیدروکسید سدیم و اوره بودند. مایع شکمبه بره‌های آزمایشی در روز 90 آزمایش سه ساعت پس از خوراک‌دهی نوبت صبح با استفاده از لوله مری به‌منظور تعیین فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، جمعیت کل باکتری‌ها و پروتوزوآی مایع شکمبه گرفته شد. به­­منظور تخمین­ فراسنجه­های تجزیه­پذیری از تعداد سه رأس گوسفند نژاد زل فیستولاگذاری شده با میانگین وزن حدود 2±42 کیلو‌گرم و با میانگین سنی تقریباً 10 ماه استفاده شد. نتایج فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای نشان داد که در نیتروژن آمونیاکی، کل اسیدهای چرب فرار، جمعیت باکتری‌ها و پروتوزآی مایع شکمبه تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (05/0>P). بالاترین و پایین‌ترین غلظت نیتروژن آمونیاکی به‌ترتیب در گروه شاهد و تیمار 20 درصد میوه بلوط فرآوری شده مشاهده شد. در غلظت کل اسیدهای چرب فرار، تیمار 20 درصد میوه بلوط فرآوری شده دارای بالاترین غلظت و تیمار 40 درصد میوه بلوط فرآوری شده دارای پایین‌ترین غلظت بود. در نتایج خصوصیات ریخت‌شناسی پرزهای شکمبه تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قـرار گرفـت (05/0>P). در فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام، بخش سریع‌تجزیه، ثابت نرخ تجزیه و تجزیه‌پذیری مؤثر با سرعت‌های عبور مختلف دارای تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی بودند (05/0>P). در فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک، گروه شاهد و تیمار 40 درصد میوه بلوط فرآوری شده به‌ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین مقدار بخش سریع تجزیه و ثابت نرخ تجزیه‌پذیری بودند. نتایج فراسنجه‌های تولید گاز نشان داد که در پتانسل تولید گاز، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، قابلیت هضم مواد آلی و انرژی قابل متابولیسم تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (05/0>P). نتایج دفع مشتقات پورینی و تولید پروتئین میکروبی نشان داد که در مقادیر آلانتوئین دفعی، گزانتین + هیپوگزانتین، مشتقات پورینی دفع شده، مشتقات پورینی جذب شده و پروتئین میکروبی تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (05/0>P). نتایج کلی تحقیق حاضر نشان داد که بهبود فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، تجزیه‌پذیری و ساخت پروتئین میکروبی با مصرف 40 درصد میوه بلوط فرآوری شده مشاهده شد و استفاده از سطح 40 درصد میوه بلوط فرآوری شده در تغذیه بره‌های پرواری قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect Different Levels of Oak Fruit Processed with Sodium Hydroxide and Urea on Ruminal Fermentation, Morphology, Ruminal Degradability and Microbial Protein Synthesis in Crossed Zell and Atabai Fattening Male Lambs

نویسندگان [English]

 • Mohammad Norozi 1
 • yadollah chashnidel 1
 • mustafa yusofelahi 2
 • Asadollah Teimoury Yansary 1
1 Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Department of Animal Sciences, Zabol University, Iran
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, excessive exploitation of natural resources and excessive grazing of pastures has led to a sharp decrease in feed sources for ruminant animals. Considering the fact that today most of the feed materials needed by livestock are expensive, replacing them with cheaper feed materials, in a way that does not result in a decrease in livestock productivity is of great importance. Oak fruit is one of the cheap feed that can be used in animal feed. Livestock feeding with oak fruit is particularly important due to high production per unit area, non-competition with human nutrition and easy access. The Alborz Mountains in the northern part of the country are covered by oak forests, from Talash forests to Naharkhoran forests in Gorgan, according to the climatic conditions and altitude, there are several species of oak trees. Therefore, considering the abundance of oak fruit in the forests of the central part of Mazandaran province and also the lack of scientific studies on the effects of consumption of oak fruit processed with sodium hydroxide and urea on degradability indicators and microbial protein production, the present study is to investigate the effect different levels of oak fruit processed with sodium hydroxide and urea on  ruminal fermentation, morphology, ruminal degradability and  microbial protein synthesis in crossed Zell and Atabai fattening male lambs.
Material and Methods: In the first study, from the number of 20 fattening male lambs mixed with Zel and Atabai with an mean age of 5.5±0.38 months and an initial weight of 27±0.4 kg in a completely randomized design with 4 treatments and 5 repetitions for 90 The day was used. The experimental treatments included the control group (no oak fruit + polyethylene glycol) and treatments containing levels of 10, 20 and 40% in the dry matter of oak fruit processed with sodium hydroxide and urea in the diet. In the second study, the number of 3 fistulaized Zell sheep with mean weight of about 40 kg and an average age of approximately 10 months were used to estimate the parameters of degradability. The oak fruit used in this study was randomly collected from oak trees of the Bolandmazo species (Quercus castaneifolia C. A. Mey) in different forest areas of Mazandaran province from late summer to early autumn. Data obtained were analyzed by statistical software SAS (version 1.9).
Results and Discussion: The results of rumen fermentation parameters showed that there was a significant difference between experimental treatments in ammonia nitrogen, total volatile fatty acids, bacterial population and protozoa of rumen fluid (P<0.05). The highest and lowest concentrations of ammonia nitrogen were observed in the control group and the 20% processed oak fruit treatment, respectively. In the concentration of total volatile fatty acids, the treatment of 20% of processed oak fruit had the highest concentration and the treatment of 40% of processed oak fruit had the lowest concentration. There was no significant difference between the experimental treatments in the results of the morphological characteristics of the rumen villi. Degradability parameters of dry matter and crude protein were determined under the influence of experimental treatments (P<0.05). In the parameters of degradability of dry matter and crude protein, rapidly degraded fraction, constant rate of degradation and effective degradability with different passage rate had significant differences between experimental treatments (P<0.05). In dry matter degradability parameters, the control group and the treatment group of 40% processed oak fruit had the highest and lowest value of rapidly degraded fraction and constant rate of degradation, respectively. The results of gas production parameters showed that there was a significant difference between experimental treatments in gas production potential, short chain acids, digestibility of organic matter and metabolizable energy (P<0.05). The results of excretion of purine derivatives and microbial protein production showed that there was a significant difference between the experimental treatments in the amounts of excreted allantoin, xanthine+hypoxanthine, excreted purine derivatives, absorbed purine derivatives and microbial protein (P<0.05).
Conclusion: The general results of the current research showed that an increase in the concentration of volatile fatty acids, degradability of dry matter and crude protein, as well as the production of microbial protein was observed with consumption of 40% processed oak fruit. Also, an increase in the population of ruminal fluid bacteria and protozoa was observed in the treatment of 20% processed oak fruit. In general, it is recommended to use the level of 40% of processed oak fruit in feeding fattening lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lamb fattening
 • Microbial protein
 • Degradability
 • Rumen parameters
 • Oak fruit processing

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source

 1. Abarghuei, M. J., Rouzbehan, Y., & Alipour, D. (2010). The influence of the grape pomace on the ruminal parameters of sheep. Livestock Science, 132(1-3), 73-79.‏ https://doi.org/10.1016/j.livsci.2010.05.002.
 2. Alipour, D., & Rouzbehan, Y. (2007). Effects of ensiling grape pomace and addition of polyethylene glycol on in vitro gas production and microbial biomass yield. Animal Feed Science and Technology, 137(1-2), 138-149. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2006.09.020.
 3. Amiri, M., Dargahi, D., Habashi, H., & Mohammadi, J. (2008). The effects of physiographic factors on natural regeneration of Quercus castaneifolia in Lowe forests, Gorgan. Pajoohesh and Sazandegi, 16(4), 116-123 (In Persian).
 4. AOAC. (2003). Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th 2nd revision. Gaithersburg, MD, USA, Association of Analytical Communities.
 5. Azizi, O., Salavati, A., & Vaziry, A. (2016). The effects of different levels of Oak acorn on rumen and small intestine morphology and gastrointestinal pH of Markhoz goat kids. Animal Science Research Journal, 26(3), 179-190 (In Persian).
 6. Bakshizadeh, S., Taghizadeh, A., Janmohammadi, H., & Alijani, P. (2013). The effect of polyethylene glycol on the digestive parameters of pistachio skin using a laboratory method, Animal and Poultry Research Journal, 2(1), 11-20 (In Persian).
 7. Bagheripour, E., Rouzbehan, Y., & Alipour, D. (2008). Effects of ensiling, air-drying and addition of polyethylene glycol on in vitro gas production of pistachio by-products. Animal Feed Science and Technology, 146(3-4), 327-336. https://doi.org/10.1016/J.ANIFEEDSCI.2008.01.002.
 8. Bouderoua, K., Mourot, J., & Selselet-Attou, G. (2009). The effect of green oak acorn (Quercus ilex) based diet on growth performance and meat fatty acid composition of broilers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 22(6), 843-848.‏ https://doi.org/10.5713/ajas.2009.80571.
 9. Broderick, G. A., & Kang, J. H. (1980). Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro Journal of Dairy Science, 63(1), 64-75.‏ https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(80)82888-8.
 10. Chen, X. B., & Gomes, M. J. (1992). Estimation of microbial protein supply to sheep and cattle based on urinary excretion of purine derivatives: An overview of the technical details. International Feed Resources Unit, Rowett Research Institute, Bucksburn, Aberdeen AB2 9SB, UK. (1992) pp. 19.
 11. Conway, E. J. (1950). Microdiffusion. Analysis and Volumetric Error. (2nd). Crosby Lockwood and Son, London. https://doi.org/10.1038/161583a0.
 12. Dehority, B. A. (2003). Rumen Microbiology. London, UK. Nottingham University.
 13. Dentinho, M. T. P., Moreira, O. C., Pereira, M. S., & Bessa, R. J. B. (2007). The use of a tannin crude extract from Cistus ladanifer to protect soya-bean protein from degradation in the rumen. Animal, 1(5), 645-650. https://doi.org/10.1017/S1751731107689745.
 14. Duncan, D. B. (1955). Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 1, 1-42.
 15. Fagundes, G. M., Modesto, E. C., Fonseca, C. E. M., Lima, H. R. P., & Muir, J. P. (2014). Intake, digestibility and milk yield in goats fed Flemingia macrophylla with or without polyethylene glycol. Small Ruminant Research, 116(2-3), 88-93.‏ https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2013.10.018.
 16. Focant, M., Froidmont, E., Archambeau, Q., Van, Q. D., & Larondelle, Y. (2019). The effect of oak tannin (Quercus robur) and hops (Humulus lupulus) on dietary nitrogen efficiency, methane emission, and milk fatty acid composition of dairy cows fed a low-protein diet including linseed. Journal of Dairy Science, 102(2), 1144-1159. https://doi.org/10.3168/jds.2018-15479.
 17. Frutos, P., Hervas, G., Giráldez, F. J., & Mantecón, A. R. (2004). Tannins and ruminant nutrition. Spanish Journal of Agricultural Research, 2(2), 191-202.‏ https://doi.org/10.5424/sjar/2004022-73.
 18. Getachew, G., Makkar, H. P. S., & Becker, K. (2000). Effect of polyethylene glycol on in vitro degradability ofnitrogen and microbial protein synthesis fromtannin-rich browse and herbaceous legumes. British Journal of Nutrition, 84(1), 73-83. https://doi.org/10.1017/S0007114500001252.
 19. Ghaderi, M., Sadeghi Mahoonak, A., Alami, M., Khomeiri, M., & Rezaei, R. (2011). Evaluation of antiradical and antimicrobial activity of methanolic extract of two acorn varieties and detection of phenolic compound with high performance liquid chromatography. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 7(3), 180-190 (In Persian). https://doi.org/10.22067/ifstrj.v7i3.10124.
 20. Ghasemi, S., Naserian, A. A., Valizadeh, R., Vakili, A. R., Behgar, M., Tahmasebi, A. M., & Ghovvati, S. (2012). Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep. Livestock Science, 150(1-3), 342-348. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2012.09.024.
 21. Guimarães-Beelen, P. M., Berchielli, T. T., Beelen, R., & Medeiros, A. N. (2006). Influence of condensed tannins from Brazilian semi-arid legumes on ruminal degradability, microbial colonization and ruminal enzymatic activity in Saanen goats. Small Ruminant Research, 61(1), 35-44. ‏ https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2005.01.007.
 22. Greenwood, R. H., Morrill, J. L., Titgemeyer, E. C., & Kennedy, G. A. (1997). A new method of measuring diet abrasion and its effect on the development of the forestomach. Journal of Dairy Science, 80(10), 2534-2541. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(97)76207-6.
 23. Harsini, M., Bojarpour, M., Eslami, M., Chaji, M., & Mohammadabadi, T. (2013). The effect of oak kernel on digestibility and fermentative characteristics in Arabian sheep. Iranian Journal of Animal Science Research, 5(2), 127-135 (In Persian). https://doi.org/10.22067/ijasr.v5i2.28290.
 24. Hoseinpour-Mohammadabadi, H., & Chaji, M. (2019). Effect of oak kernel on digestibility, growth performance, protozoa population and ruminal and blood parameters of fattening goat kids. Iranian Veterinary Journal, 15(2), 38-49 (In Persian). https://doi.org/10.22055/IVJ.2018.110835.1998.
 25. Jones, R. J., Meyer, J. H. F., Bechaz, M., & Stoltz, M. A. (2000). An approach to screening potential pasture species for condensed tannin activity. Animal Feed Science and Technology, 85(3-4), 269-277.‏ https://doi.org/10.1016/S0377-8401(00)00144-9.
 26. Khazaal, K., Boza, J., & Ørskov, E. R. (1994). Assessment of phenolics-related antinutritive effects in Mediterranean browse: A comparison between the use of the in vitro gas production technique with or without insoluble polyvinylpolypyrrolidone or nylon bag. Animal Feed Science and Technology, 49(1-2), 133-149. https://doi.org/10.1016/0377-8401(94)90087-6.
 27. Khalilvand-Behrouziar, H., Dehghan Benadaki, M., & Rezaizdi, K. (2010). The effect of reducing phenolic compounds using different processes on the chemical composition and classification of crude protein of Spurs fodder using the nylon bag method, CNCPS and AFRC, Iranian Animal Sciences (Iranian Agricultural Sciences), 14(3), 391-403 (In Persian).
 28. Kozloski, G. V., Härter, C. J., Hentz, F., de Ávila, S. C., Orlandi, T., & Stefanello, C. M. (2012). Intake, digestibility and nutrients supply to wethers fed ryegrass and intraruminally infused with levels of Acacia mearnsii tannin extract. Small Ruminant Research, 106(2-3), 125-130.‏ https://doi.org/1016/j.smallrumres.2012.06.005.
 29. Lu, C. D., & Jorgensen, N. A. (1987). Alfalfa saponins affect site and extent of nutrient digestion in ruminants. The Journal of Nutrition, 117(5), 919-927.‏ https://doi.org/10.1093/jn/117.5.919.
 30. Lu, Y., & Foo, L. Y. (1999). The polyphenol constituents of grape pomace. Food chemistry, 65(1), 1-8.https://doi.org/10.1016/S0308-8146(98)00245-3.
 31. Madibela, O. R., Seitshiro, O., & Mochankana, M. E. (2006). Deactivation effects of polyethylene glycol (PEG) on in vitro dry matter digestibility of Colophospermum mopane (Mophane) and Acacia browse trees in Botswana.‏ Pakistan Journal of Nutrition, 5(4), 343-347. https://doi.org/10.3923/pjn.2006.343.347.
 32. Makkar, H. P. (2010). In vitro screening of feed resources for efficiency of microbial protein synthesis. In vitro screening of plant resources for extra-nutritional attributes in ruminants. Nuclear and Related Methodologies, 7, 107-144. https://doi.org/ 1007/978-90-481-3297-3_7.
 33. Makkar, H. P. (2004). Method for evaluation of nutritional quality of feed resources. Assessing Quality and Safety of Animal Feeds, (160), 55.
 34. Makkar, H. P. S. (2003). Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Ruminant Research, 49(3), 241-256.‏ https://doi.org/10.1016/S0921-4488(03)00142-1.
 35. Makkar, H. P. S., & Singh, B. (1993). Effect of storage and urea addition on detannification and in Sacco dry matter digestibility of mature oak (Quercus incana) leaves. Animal Feed Science and Technology, 41(3), 247-259.‏ https://doi.org/10.1016/0377-8401(93)90017-E.
 36. Makkar, H. P., Singh, B., & Dawra, R. K. (1988). Effect of tannin-rich leaves of oak (Quercus incana) on various microbial enzyme activities of the bovine rumen. British journal of Nutrition, 60(2), 287-296.‏ https://doi.org/10.1079/bjn19880100.
 37. Mahdavi, A., Zaghari, M., Zahedifar, M., Nikkhah, A., & Aghashahi, A. R. (2008). Determining the nutritional value and investigating the possibility of using different levels of dried pistachio shells on fattening performance of Iranian Afshari lambs. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 15(5), 139-146 (In Persian).
 38. Menke, H. , & Steingass, H. (1988) Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development, 28, 7-55.
 39. Mekki, I., Smeti, S., Hajji, H., Yagoubi, Y., Mahouachi, M., & Atti, N. (2019). Effect of oak acorn (Quercus ilex) intake during suckling and fattening of Barbarine lambs on growth, meat quality and fatty acid profile. Journal of Animal and Feed Sciences, 28, 22-30. https://doi.org/10.22358/jafs/102757/2019.
 40. Mekki, I., Smeti, S., Hajji, H., Mahouachi, M., & Atti, N. (2022). Effects of green oak acorn (Quercus ilex) intake on nutrient digestibility, lamb growth, and carcass and non-carcass characteristics. Archives Animal Breeding, 65(1), 113-120. https://doi.org/10.5194/aab-65-113-2022.
 41. Naumann, H. D., Tedeschi, L. O., Zeller, W. E., & Huntley, N. F. (2017). The role of condensed tannins in ruminant animal production: advances, limitations and future directions. Revista Brasileira de Zootecnia, 46, 929-949.‏ https://doi.org/10.1590/S1806-92902017001200009.
 42. NRC. (2007). Nutrient requirements of small ruminants: Sheep, goats, cervids, and New World camelids: Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11654.
 43. Ottenstein, D. M., & Bartley, D. A. (1971). Separation of free acids C2–C5 in dilute aqueous solution column technology. Journal of Chromatographic Science, 9(11), 673-681.‏ https://doi.org/10.1093/chromsci/9.11.673.
 44. Ørskov, E. R., & McDonald, I. (1979). The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. The Journal of Agricultural Science, 92(2), 499-503.‏ https://doi.org/10.1017/S0021859600063048.
 45. Rahmatimoghadam, Z., Mohammadabadi, T., Roshanfekr, H., Chaji, M., & Mirzadeh, Kh. (2016). Investigation the effect of diets containing different levels of oak kernel on ruminal digestion and fermentation and degradability of cow and buffalo in Khuzestan. Animal Science Research Journal, 28(3), 17-29 (In Persian).
 46. Rajkumar, K., Bhar, R., Kannan, A., Jadhav, R. V., Singh, B., & Mal, G. (2015). Effect of replacing oat fodder with fresh and chopped oak leaves on in vitro rumen fermentation, digestibility and metabolizable energy. Veterinary World, 8(8), https://doi.org/1021. 14202/vetworld.2015.1021-1026.
 47. Safaei A, Torbatinejad, N., Mansouri, H., & Zerehdaran, S. (2014). Effects of adding poly-ethylene-glycol on methane production in rumen, digestion and metabolic energy of grape and lime pomaces. Research on Animal Production, 5(9), 83-95 (In Persian).
 48. Salem, H. B., Saghrouni, L., & Nefzaoui, A. (2005). Attempts to deactivate tannins in fodder shrubs with physical and chemical treatments. Animal Feed Science and Technology, 122(1-2), 109-121. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2005.04.009.
 49. Sallamab, S. M. A. H., da Silva Bueno, I. C., de Godoy, P. B., Nozella, E. F., Vitti, D. M. S. S., & Abdalla, A. L. (2010). Ruminal fermentation and tannins bioactivity of some browses using a semi-automated gas production technique. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 12(1), 1-10.‏
 50. SAS. (2001). Statistical Analysis System User's Guide: Statistics. SAS Institute, Cary, NC.
 51. Sharifi, A., Chaji, M., & Vakili, A. (2019). Effect of treating recycled poultry bedding with tannin extracted from pomegranate peel on rumen fermentation parameters and cellulolytic bacterial population in Arabian fattening lambs. Veterinary Research Forum, 10(2), 145-152. https://doi.org/10.30466/vrf.2019.75050.2007.
 52. Taheri, M., Tahmasbi, R., Sharifi Hoseini, M. M., & Dayani, O. (2018). Chemical composition of ensiled licorice with different levels of wasted date and its feeding effect on digestibility and nitrogen balance in Rayeni goat. Journal of Animal Production, 20(1), 15-27. https://doi.org/10.22059/jap.2018.232324.623202.
 53. Tedeschi, L. O., Cannas, A., & Fox, D. G. (2010). A nutrition mathematical model to account for dietary supply and requirements of energy and other nutrients for domesticated small ruminants: The development and evaluation of the Small Ruminant Nutrition System. Small Ruminant Research, 89(2-3), 174-184.‏ https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2009.12.041.
 54. Theodoridou, K., Aufrère, J., Niderkorn, V., Andueza, D., Le Morvan, A., Picard, F., & Baumont, R. (2011). In vitro study of the effects of condensed tannins in sainfoin on the digestive process in the rumen at two vegetation cycles. Animal Feed Science and Technology, 170(3-4), 147-159. https://doi.org/10.1017/S1751731111001510.
 55. Van Soest, P. V., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10), 3583-3597. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2.
 56. Waghorn, G. C., Shelton, I. D., McNabb, W. C., & McCutcheon, S. N. (1994). Effects of condensed tannins in Lotus pedunculatus on its nutritive value for sheep. 2. Nitrogenous aspects. The Journal of Agricultural Science, 123(1), 109-119.‏ https://doi.org/10.1079/BJN19870015.
 57. Yanez Ruiz, D. R., Moumen, A., Martin Garcia, A. I., & Molina Alcaide, E. (2004). Ruminal fermentation and degradation patterns, protozoa population, and urinary purine derivatives excretion in goats and wethers fed diets based on two-stage olive cake: Effect of PEG supply. Journal of Animal Science, 82(7), 2023-2032.‏ https://doi.org/10.2527/2004.8272023x.
 58. Yarahmadi, B., Chaji, M., Boujarpour, M., Mirzadeh, K., & Rezaei, M. (2017). Effects of sainfoin tannin treated by water or urea on microbial population, gas production parameters, digestibility and in vitro Iranian Veterinary Journal, 13(3), 97-114. https://doi.org/10.22055/IVJ.2017.42664.1625 (In Persian).
 59. Yousef Elahi, M. Y., & Rouzbehan, Y. (2008). Characteriztion of Quercus persica, Quercus infectoria and Quercus libani as ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology, 140(1-2), 78-89.‏ https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2007.02.009.
CAPTCHA Image