اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، نشریه ای علمی ـ پژوهشی است و با هدف فراهم آوری به موقع یافته های پژوهشی محققان داخلی و خارجی اقدام به انتشار مقالات داوری و پذیرش شده به صورت فصلنامه در سال می کند.

این نشریه مقالات پژوهشی در زمینه های مختلف علوم دامی چون تغذیه دام( تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)، ژنتیک و اصلاح دام، فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی، تولیدات و پرورش دام و طیور، پرورش زنبور عسل و آبزیان را قبول می کند. مقالات حاصل از آخرین تحقیقات علمی و در راستای حل مشکلات بخش دامپروری و بهینه سازی تولید و تحقیقات رشته از اولویت بیشتری برخوردار می باشند. چاپ مقالات کیفی با رعایت دقیق ضوابط قانونی، داوری در کمترین زمان ممکن شاخص ترین هدف نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران است.