تماس با ما

آدرس: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، کد پستی:917751163

تلفن4654-3880 (51) 98+

نمابر7430-3880 (51) 98+

نشانی الکترونیکی: ijasr@um.ac.ir

 


CAPTCHA Image