اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/valizadeh/about.html
valizadehum.ac.ir
38805730
0000-0002-5912-4898

h-index: Scopus: 16  

دکتر رضا ولی زاده استاد و عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد با خلاصه سوابق زیر می باشند:

کارشناسی در رشته دامپروری از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1359)

کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه شاگرد اولی (سال 1365)

دکترای تخصصی در رشته تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان) دانشگاه آدلاید، کشور استرالیا سال 1373

استاد نمونه کشوری سال 1385

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه مقطع 1374-1378، 1384-1392، 1400- ادامه دارد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندس کشاورزی ومنابع طبیعی کشور در دو دوره 4 ساله از سال 1384..

ایشان تاکنون حدود 545 مقاله در مجلات و همایشهای معتبر خارجی و داخلی و 10 کتاب منتشر کرده اند.

دکتر رضا ولی زاده  از سال 1388 مسئولیت سردبیری نشریه را بعهده داشته اند.

Author ID (Scopus): 23394029100

ORCID: 0000-0002-5912-4898

ResearchGate  

Google Scholar

Mendeley

 

مدیر مسئول

دکتر حسن نصیری مقدم

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/yashar/about.html
yasharum.ac.ir
0000-0002-2283-3711

h-index: Scopus: 11  

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس پاکدل

ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

pakdel.iut.ac.ir/fa
pakdeliut.ac.ir
0000-0002-9214-9894

h-index: Scopus:14  

دکتر نصراله پیرانی

علوم دامی، طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~pirany
napiranysku.ac.ir
0000-0002-8230-2517

h-index: Scopus:9  

دکتر حسین جانمحمدی

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

agricultur.tabrizu.ac.ir/fa/page/6188/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
jonmohammditabrizu.ac.ir
0000-0002-2273-9995

h-index: Scopus:11  

دکتر مرتضی چاجی

غذا و تغذیه دام  گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa
chajiraminuni.ac.ir
0000-0002-9336-4094

h-index: Scopus: 11  

دکتر احمد حسن آبادی

تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/hassanabadi/about.html
hassanabadium.ac.ir
0000-0002-8601-7983

h-index: Scopus: 11  

دکتر فریبرز خواجعلی

تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

www.sku.ac.ir/~khajali
khajalisku.ac.ir
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱
0000-0003-0324-9074

دکتر محسن دانش مسگران

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/danesh/about.html
daneshum.ac.ir
38805734
0000-0002-2738-5284

h-index: Scopus: 15  

دکتر بهروز دستار

تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

dastar.profcms.gau.ac.ir/
dastargua.ac.ir
0000-0002-5710-4770

h-index: Scopus: 15  

دکتر حسن دوستی

ریاضیات و آمار گروه ریاضیات و آمار، دانشگاه مکواری، استرالیا

researchers.mq.edu.au/en/persons/hassan-doosti
hasan.doostimq.edu.au
0000-0002-0290-8122

h-index: h-index: Scopus:13  

ٰدکتر سعید زره داران

ژنتیک و اصلاح دام، گرایش مولکولی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/zerehdaran/about.html
zerehdaranum.ac.ir
0000-0001-8979-9653

h-index: Scopus: 13  

دکتر جمال سیف دواتی

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?cv=353&url_title=%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c&mod=scv&rewrite_url=1&mod=scv
jseifdavatiuma.ac.ir
0000-0001-6794-4450

h-index: Scopus:9  

دکتر مجتبی طهمورث پور

ژنتیک و اصلاح نژاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/tahmoores/about.html
tahmooresum.ac.ir
0000-0002-6165-3182

h-index: Scopus: 12  

دکتر حسن علی عربی

تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~aliarabi
aliarabibasu.ac.ir
0000-0002-6182-173X

h-index: Scopus:10  

دکتر ابوالقاسم گلیان

تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/golian-a/about.html
golian-aum.ac.ir
0000-0001-9419-1175

h-index: Scopus: 22  

دکتر محمد رضا نصیری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56265642700
nassiryrum.ac.ir
0000-0001-7119-8155

h-index: Scopus: 20  

دکتر مهدی سرگلزایی

ژنتیک و اصلاح نژاد مرکز بهبود ژنتیک حیوانی، گروه علوم بیوزیستی حیوانی، دانشگاه گوئلف، اونتاریو، کانادا

www.aps.uoguelph.ca/~msargol/
msargoluoguelph.ca
0000-0001-7493-3071

h-index: Scopus:29  

کارشناس نشریه

فاطمه سلطانی

دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی

ijasrum.ac.ir