تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

دانشکده علوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر مغز میوه بلوط بر خصوصیات هضم پذیری و تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی انجام گرفت. بدین منظور از 16 رأس گوسفند ماده نژاد عربی با میانگین وزن 3 ± 45 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح میوه بلوط (0، 21، 42 و 63 درصد بلوط در ماده خشک خوراک) بودند. دام‌ها به مدت 28 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. مدفوع همراه با باقیمانده خوراک گوسفندان جهت اندازه‌گیری قابلیت هضم ظاهری در 7 روز آخر دوره آزمایش جمع‌آوری شدند. در پایان دوره نیز جهت اندازه گیری فراسنجه های تخمیری با تکنیک تولید گاز از تمامی دام‌ها مایع شکمبه گرفته شد. نتایج نشان داد که قابلیت هضم ظاهری ماده خشک جیره‌ها (به ترتیب 55/63، 70/70، 73/71 و 80/75 درصد) با افزایش مقدار بلوط به طور خطی افزایش یافت. میزانpH (به ترتیب 29/6، 23/6، 17/6 و 90/5) و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه (به ترتیب 66/15، 75/13، 58/13 و 11/13) با افزایش سطح بلوط در جیره به طور خطی کاهش یافتند. پتانسیل تولید گاز، ماده خشک مصرفی، قابلیت هضم ظاهری فیبر نامحلول در شوینده خنثی و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفتند. بنابراین با توجه به عدم تاثیر منفی تانن بلوط، می‌توان از میوه بلوط به عنوان منبع با ارزشی از کربوهیدرات و انرژی در جیره گوسفند استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oak Kernel on Digestibility and Fermentative Characteristics in Arabian Sheep

نویسندگان [English]

  • Maryam Harsini
  • Mohammad Bojarpour
  • Moosa Eslami
  • Morteza Chaji
  • Tahereh Mohammadabadi
Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

The objective of this experiment was to study the effect of oak kernel on fermentative and microbial characteristics in Arabian sheep. Sixteen sheep were used (average weight of 45±3 kg) in a completely randomized design. Treatments were four levels of oak kernel (0, 21, 42 and 63% DM). Animals were fed experimental diets for 28 days. Faecal with the ort feed of eight sheep collected for measured apparent digestibility during the last 5 days in the experiment. Rumen fluid obtained from all animals was used for gas production technique and measured fermentation parameters. Results showed that digestibility of dry matter of diets (respectively 63/55, 70/70, 71/73 and 75/80) increased linearly with increasing levels of oak. The rumen pH (respectively 6.29, 6/23, 6/17 and 5/90) and concentration of ammonia nitrogen (respectively 15/66, 13/75, 13/58 and 13/11) significantly reduced by increasing the level oak in the diet. Potential gas production, digestibility of ADF and NDF, digestible organic matter using gas production techniques were not affected by the experimental rations. So the No negative effect of oak kernel tannin. Oak kernel can be used as a source of carbohydrate and energy in sheep rations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas production Technique
  • Fermentation parameters
  • Digestibility of netural and acid detergent fibre
CAPTCHA Image