بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی با250 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه از سویه تجاری راس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار و 10 قطعه در هر واحد آزمایشی اجرا گردید. جیره های آزمایشی شامل: جیره پایه (شاهد) و جیره های حاوی 40، 80، 120 و 160 میلی گرم در کیلوگرم روی (اکسید روی) بود. نتایج آزمایش نشان داد که پرندگان تغذیه شده با جیره های حاوی 120 میلی گرم در کیلوگرم روی و جیره شاهد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین افزایش وزن بودند (05/0P). بیشترین و کمترین میانگین ضریب تبدیل غذایی مربوط به پرندگان تغذیه شده با جیره های حاوی 40 و 120 میلی گرم در کیلوگرم روی بود که اختلاف بین آنها معنی دار شد (05/0P). کمترین تیتر آنتی بادی برونشیت در 13 و 19 مربوط به پرندگان تغذیه شده باجیره شاهد و پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 40 میلی گرم در کیلوگرم روی و بیشترین آن مربوط به پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی160 میلی گرم در کیلوگرم روی بود که اختلاف این تیمار با سایر تیمارها معنی دار شد (05/0P). در SRBC ثانویه در 36 روزگی بهترین تیتر مربوط به پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 40 میلی گرم روی در کیلوگرم وکمترین آن برای پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی160 میلی گرم در کیلوگرم روی بود که اختلاف بین آن ها معنی دار شد (05/0P). به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تغذیه جوجه های گوشتی با جیره حاوی 120 میلی گرم در کیلوگرم روی باعث بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی می شود. همچنین تیمارهای حاوی 40 و 160 میلی گرم در کیلوگرم روی، به ترتیب ایمنی بیشتری را در مقابل SRBC و برونشیت نشان دادند.

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Zinc on the Performance and Humoral Immunity Response in Broiler Chicken

نویسندگان [English]

  • S Sharbatdar
  • M Shamse Shargh
  • A Hesabi Namaghi
  • S Hasani
  • R Hadadian
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of zinc on the performance and humoral immunity response in broiler chickens with 250 Ross broiler chickens with five experimental treatments consisted of five replicates in a completely randomized design. Treatments were diets containing: basal diet (control) and basal diet plus 40, 80, 120 and 160 mg Zn/kg. Results of the experiment indicated that birds were fed on diets containing 120 mg Zn/kg and control showed the highest and the lowest weight gain, respectively (P0.05). In connection with feed conversion ratio, the highest and the lowest means belonged to the treatments containing 40 and 120 mg Zn/kg respectively (P0.05). Regarding Bronchitis antibody titer in 13th and 19th days, the lowest titer belonged to the birds on the control and 40 mg Zn/kg and the highest titer belonged to the birds fed with 160 mg Zn/kg. The difference between this treatment and the others was significant (P0.05). In secondary SRBC at 36 days of age the best and the lowest titer were shown by 40 mg Zn/kg and 160 mg Zn/kg of diet, respectively(P0.05). Finally, the results indicated that addition of 120 mg Zn/kg, of diet improved weight gain and feed conversion ration. The levels of 40 and 160 mg Zn/kg of diet showed the highest immunity response against SRBC and Bronchitis respectively.

CAPTCHA Image