تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

داده های مورد استفاده در این تحقیق، شامل 101147 رکورد روز آزمون مربوط به شمارش سلول های بدنی متعلق به 13977 رأس گاو هلشتاین شکم اول در 183 گله بود که طی سال های 1381 تا 1385 زایش داشتند. برای تحلیل ژنتیکی ارقام، از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی استفاده شد. شمارش سلول های بدنی از طریق تبدیل لگاریتمی (در مبنای عدد نپری، 71828/2) به نمره سلول های بدنی تبدیل گردید. در مدل روز آزمون، اثر ثابت گروه همزمان استان – گله – سال - فصل تولید، و متغیرهای کمکی سن گاو در هنگام رکوردگیری (خطی و درجه دوم) و درصد ژن هلشتاین (خطی و درجه دوم) گنجانده شدند. تابع چند جمله ای متعامد لژاندر با مرتبه برازش سوم برای در نظر گرفتن مرحله شیردهی و همچنین تنوع ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی رکوردهای نمره سلول های بدنی هر گاو در نظر گرفته شد. اجزای واریانس (کواریانس) ژنتیکی و محیطی، توسط روش حداکثر درستنمائی محدود شده برآورد شدند. وراثت پذیری نمره سلول های بدنی بطور کلی کمتر از 10 درصد در کل ماه های شیردهی بود. پائین ترین و بالاترین مقادیر وراثت پذیری به ترتیب در ماه های دوم (03/0) و دهم (068/0) بدست آمد. هنگامی که فاصله بین ماه های شیردهی زیاد شد همبستگی های ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی کاهش یافت. روند ژنتیکی با استفاده از تابعیت خطی میانگین ارزش اصلاحی از سال زایش برآورد شد. روند ژنتیکی معنی دار آماری برای نمره سلول های بدنی وجود نداشت.

عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters and Trend for Somatic Cell Score Trait in Iranian Holsteins Using a Random Regression Test Day Model

نویسندگان [English]

  • A Abedini
  • Homayon Farhangfar 1
  • K Shojaeian
  • H Naeemipour
  • Moslem Bashtani 2
  • B Mohammad Nazari
1 Department of Animal Science, Birjand Faculty of Agriculture, Birjand, Iran
2 Animal and Poultry Nutrition Department, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

In this study, a total of 101,147 monthly test day records of somatic cell count collected from 13,977 first lactation Holstein cows (in 183 herds) calved between 2002 and 2006 were used. For the genetic analysis, a random regression test day model was utilized. Somatic cell score (SCS) was calculated based on natural logarithm of somatic cell count. In the model, fixed effect of contemporary group of province-herd-year-production season, as well as age at recording (as linear and quadratic covariables), Holstein gene percentage (as linear and quadratic covariables) were fitted. Orthogonal Legendre polynomial function with third order was applied to take into account of the stage of the lactation and genetic and permanent environmental variations of SCS. Genetic and environmental (co)variance components were estimated using restricted maximum likelihood method. In general, heritability of somatic cell score was found to be lower than 10% over the course of the lactation period. The lowest and highest heritability estimates were found for the second (0.03) and tenth (0.068) months of the lactation. Genetic and permanent correlations among the months of lactation decreased as the interval between them increased. Genetic trend was estimated based on linear regression of average breeding value on calving year. No statistical significant genetic trend was found for somatic cell score.

CAPTCHA Image