تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشـاورزی، دانشـگاه فردوسـی مشهد، مشهد، ایران

2 مسئول فارم تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه سویای اکسترود شده همراه با آنزیم آویزایم و بدون آن از تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس استفاده شد. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل (2 4) در 5 تکرار در یک دوره 36-0 روزگی با 8 جیره غذایی انجام شد. دانه سویا فرآوری شده در دمای 155 درجه سانتیگراد توسط دستگاه اکسترودر عمل آوری شد. تیمارها شامل 4 سطح جایگزینی دانه سویای پرچرب اکسترودشده (صفر، 5، 10 و 15درصد) و دو سطح آنزیم آویزایم (صفر و500 گرم در تن خوراک) بود. استفاده از دانه سویای پرچرب اکسترود شده و آنزیم آویزایم، بطور معنی داری باعث افزایش رشد، کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل (05/0>P) در جوجه های گوشتی شد.‌ فراسنجه‌های خونی شامل کلسترول و تری گلیسرید خون، وزن کبد و قلب تحت تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب عمل آوری شده و آنزیم قرار نگرفتند.

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Extruded Soybean and Avizyme Enzyme on Broiler Performance

نویسندگان [English]

  • Hasan Nasirimoghadam 1
  • M Azadegan Mehr
  • L Zartash
  • Mahmood Salemi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Responsible for research farm of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

An experiment was conducted to examine the effect of different levels of extruded soybean and enzyme on broiler performance. In a completely randomized design with 2×3 factorial arrangement, 480 one day-old, Ross broiler chickens were divided into 40 groups, 12 chicks per pen. Treatments were consisting of combination of four levels of extruded soybean (0.0, 5.0, 10.0 and 15.0 %) and two levels of enzyme (0.0 and 500 g per ton). Different levels of extruded soybean and enzyme had no significant effect on blood factors such as cholesterol, triglyceride and the weight of liver and heart. The usage of extruded soybean and enzyme showed significantly higher weight gain and better feed conversion (p

CAPTCHA Image