اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر مصرف خوراک، قابلیّت هضم، رفتار جویدن و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

از هشت رأس گاو هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 10±60 در قالب یک طرح چرخشی 4×4 طی چهار دوره 21 روزه به منظور بررسی اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا در جیره بر مصرف خوراک، قابلیّت هضم، فعّالیّت جویدن، تولید و ترکیبات شیر استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره بدون روغن سویا با یونجه بلند، 2) جیره حاوی 4 درصد روغن سویا و یونجه بلند، 3) جیره بدون روغن سویا با پودر یونجه و 4) جیره حاوی 4 درصد روغن سویا و پودر یونجه بود، به صورت کاملاً مخلوط به ترتیب حاوی20،20 و60 درصد ذرت سیلویی، علوفه یونجه و کنسانتره تغذیه شد. مکمل روغن تأثیری بر ماده خشک مصرفی نداشت، اما قابلیّت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی، چربی خام و خاکستر را کاهش و قابلیّت هضم پروتئین خام را افزایش داد. با کاهش اندازه ذرات علوفه، مصرف ماده خشک و ماده آلی افزایش و قابلیّت هضم ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی، چربی خام و خاکستر کاهش یافت. کاهش اندازه ذرات و مکمل سازی روغن، زمان نشخوار و کل فعّالیّت جویدن را کاهش داد. با افزودن روغن به پودر یونجه یک اثر همکوشی بر کاهش زمان مصرف خوراک، نشخوار و کل فعّالیّت جویدن مشاهده شد. غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه با کاهش اندازه ذرات علوفه و افزودن روغن کاهش یافت. کاهش اندازه ذرات سبب افزایش نرخ عبور و کاهش میانگین زمان ماندگاری شکمبه ای گردید، اما تحت تأثیر مکمل روغن قرار نگرفت. مکمل روغن تولید شیر را افزایش و درصد چربی و پروتئین آن را کاهش داد. با کاهش اندازه ذرات، تولید شیر فقط در تیمارهای حاوی مکمل روغن افزایش یافت، اما به طور کلی درصد چربی و پروتئین شیر تحت تأثیر اندازه ذرات قرار نگرفت. مکمل سازی روغن در جیره نه تنها سبب افزایش چربی شیر نشد، بلکه سبب کاهش معنی-دار هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و چربی شیر گردید

عنوان مقاله [English]

Effects of Alfalfa Particle Size and Soybean Oil on Digestibility, Chewing Activity, ‎Milk Yield and Compositions of Early Lactating Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • M.Kh Arjmandi
  • Asadollah Teimoury Yansary
Department of Animal Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

.
Eight Holstein cows in early lactating stage were used in a 4×4 change-over design within 4 periods of 21-d to determine the effects of alfalfa hay particle size and soybean oil supplementation on intake, digestibility, ruminal and blood metabolites, chewing activity, milk yield and compositions. Four total mixed rations containing 20, 20 and 60% corn silage, alfalfa hay and concentrate respectively were fed to cows twice daily at 0800 and 2000 h. The rations were prepared based on differences in percentage of soybean oil in the concentrate and particle size of alfalfa hay: 1) 0% soybean oil, long-cut alfalfa; 2) 4% soybean oil, long-cut alfalfa; 3) 4% soybean oil, alfalfa powder; 3) 4) 4% soybean, alfalfa powder. Soybean oil had no effect on DMI, but digestibility of NDF, ADF, EE and ash decreased and crude protein digestibility was increased. Reduction of hay particle size, increased DM, and OM intake but decreased the digestibility of DM, OM, NDF, ADF, EE and ash. Milk yield was increased, but milk fat and protein percentage decreased with addition of soybean oil. Reduction of particle size and addition of soybean oil, decreased time spent ruminating and total chewing activity. The addition of soybean oil to fine alfalfa had a synergism effect on decrease of intake time, rumination time and total chewing activity. Decreased particle size and addition of soybean oil declined rumen NH3-N concentration. Reduction of particle size significantly increased ruminal particulate passage rate, and decreased ruminal mean retention time, however, oil supplementation had no significant effect on passage rate, and ruminal mean retention time. Oil supplementation significantly increased milk yield, but decreased its fat and protein content. When particle size of hay decreased, with no effect on milk fat and protein content, milk yield significantly increased in treatments those contained oil supplementation. The oil supplementation in rations not only did not increase fat of milk, but also significantly decreased NDF digestion and consequently milk fat content.

CAPTCHA Image