اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان (مقاله کوتاه)

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان انجام گرفت. در این طرح از 28 راس شتر ماده یک کوهانه استان سمنان در قالب سه گروه سنی (جوان، بالغ و مسن) برای اندازه گیری خصوصیات الیاف استفاده شد. مقدار 50 گرم الیاف از قسمت میانی سمت چپ شترها، جهت تعیین خصوصیات، نمونه برداری گردید. مدل آماری این تحقیق، طرح کاملا تصادفی بود. تجزیه داده ها و مقایسه میانگین ها به روش دانکن و با استفاده از برنامه نرم افزاری SAS انجام گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که طول دسته الیاف و درصد کرک در شترهای جوان به طور معنی داری بیشتر از شترهای بالغ و مسن بود و بین شترهای بالغ و مسن از این لحاظ تفاوتی وجود نداشت. میانگین قطر در شترهای مسن به طور معنی داری بیشتر از شترهای بالغ و جوان بود و بین شترهای بالغ و جوان از این لحاظ تفاوتی وجود نداشت. سنین مختلف تاثیری بر ضریب تغییرات قطر، درصد الیاف غیر مدولایی و مدولایی نداشت. درصد مو در شترهای جوان به طور معنی داری کمتر از شترهای بالغ و مسن بود و بین شترهای بالغ و مسن از این لحاظ تفاوتی وجود نداشت. راندمان در شترهای مسن به طور معنی داری بیشتر از شترهای جوان بود و در شترهای جوان به طور معنی داری بیشتر از شترهای بالغ بود. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که با افزایش سن، بدلیل بالارفتن نسبی قطر و کاهش درصد کرک از کمیت و کیفیت الیاف شترها کاسته می شود.

عنوان مقاله [English]

Effect of Age on Fiber Characteristics of one-humped Female Camels of Semnan Province (Short article)

نویسندگان [English]

  • H.R Ansari Renani
  • H.R Baghershah
  • S Moradi
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of age on fiber characteristics of one-humped female camels of Semnan province. 50 grams of wool samples from the left midside area were randomly collected from 28 camels of three different age groups: young, adult and old and fibre characteristics were measured. Statistical model used for this research was completely randomized design (CRD). Analysis of data and comparison of means were performed using Duncan's new multiple range test. The results showed that staple length and cashmere percent in young camels were significantly (P

CAPTCHA Image