اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه ماشین های کشاورزی، دانشـکده کشـاورزی، دانشـگاه فردوسـی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این مطالعه با استفاده از 120 قطعه جوجه گوشتی نر در سن 23-20 روزگی به منظور بررسی اثر مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز بر میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی و مقایسه دو روش جمع آوری کل مدفوع و یا استفاده از نشانگر در جیره و مدفوع انجام شد. میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت ذرت، گندم و تریتیکاله به ترتیب 90± 3480، 61± 3263 و 54± 3260 کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک بدست آمد. افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز باعث افزایش معنی دار (05/0P

عنوان مقاله [English]

Effect of Enzyme Supplementation on Metabolisable Energy of Corn, Wheat and Triticale Grains in Broiler Chickens Using Total Excreta Collection or Marker Methods

نویسندگان [English]

  • Heydar Zarghi 1
  • Abolghasem Golian 1
  • Hasan Kermanshahi 1
  • Hassan Aghel 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

One hundred twenty male broiler chickens of 20 d of age were used to study the effect of enzyme supplementation on the apparent metabolisable energy corrected for nitrogen in corn, wheat and triticale using total excreta collection or marker methods. The average apparent metabolisable energy corrected for nitrogen in corn, wheat and triticale on dry matter basis, were 3480 ±90, 3263 ±61 and 3260 ±54 kcal/kg, respectively. The metabolisable energy of wheat and triticale was significantly (P

CAPTCHA Image