اثر افزودنی های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با Escherichia coli

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پری بیوتیک و اسید آلی بر عملکرد، جمعیت کلی فرم های سکوم و وزن اندام های داخلی، 528 قطعه جوجه گوشتی نر سویۀ راس 308 یکروزه در 6 تیمار با 4 تکرار و 22 جوجه در هر تکرار تقسیم شدند. گروه های آزمایشی شامل: 1) شاهد (تغذیه شده با جیره پایه)؛ 2) پریمالاک (جیره شاهد+g/kg 9/0 پریمالاک)؛ 3) باکتوسل (جیره شاهد+g/kg 1/0 باکتوسل)؛ 4) ویرجینیامایسین (جیره شاهد+ppm 15/0 یرجینیامایسین)؛ 5) فرماکتو (جیره شاهد+g/kg 2 فرماکتو) و 6) فرمایسین (جیره شاهد+g/kg 2 فرمایسین) بودند. در روز 7 همه جوجه ها از طریق تلقیح درون چینه دان با mL 5/0 محلول PBS حاوی mL/ CFU107×1 مخلوط دو سرووار بیماری زای Escherichia coli (O2K12 و O78K80) چالش یافتند. جهت بازیابی سرووارهای چالش یافته 8 جوجه از هر گروه آزمایشی در روزهای 14، 28 و 42 به روش انسانی کشته و نمونه گیری از کبد، طحال و محتویات سکوم آنها به عمل آمده و وجود ژنهای stx1، stx2، eaeA و hlyA مورد شناسایی قرار گرفت. افزایش وزن (P

عنوان مقاله [English]

The Effect of Growth Promoter Feed Additives on Performance of Broilers Challenged With Escherichia coli

نویسندگان [English]

  • A.R Valipouri
  • Sh Rahimi
  • T Zahraei Salehi
چکیده [English]

A total of 528 day-old Ross 308 male broilers were used to study the effect of antibiotic, probiotic, prebiotic and organic acid on performance, cecal Coliform load and internal organs’ weight. The chickens were placed into 6 groups with 4 replicates and 22 chickens per pen. Six dietary treatments included: 1) negative control as basal diet without any antibiotic growth promoter and coccidiostat (Control), 2) Diet 1+ 0.9 g/kg Primalac® (Primalac), 3) Diet 1+0.1 g/kg Bactocell® (Bactocell), 4) Diet 1+15ppm virginiamycin (Virginiamycin), 5) Diet 1+2 g/kg Fermacto® (Fermacto), and 6) Diet 1+2 g/kg Formycin Gold® (Formycin). At day 7 all chickens were orally gavaged with a 0.5 mL of 107 cfu/mL of mixed culture of pathogenic E. coli (O2K12 and O78K80) verified for presence of genes including stx1, stx2, eaeA and hlyA. Eight chickens from each group were euthanized for detection of the challenged bacteria in liver, spleen and cecum content at days 14, 28 and 42. Overall weight gain (P

CAPTCHA Image