برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی شیر با استفاده از مدل دام تک صفته، چندصفته و تکرارپذیری بر روی رکوردهای 305 روز سه دوره نخست شیردهی بود. همچنین این پارامترها برای صفت تولید شیر با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی بر روی رکوردهای روزآزمون دوره اول نیز برآورد شد. داده ها مربوط به رکوردهای 17055گاو ده گله گاو شیری هلشتاین استان خراسان رضوی در طی سال های 1375 تا 1386 می باشد. بیشترین وراثت پذیری صفات تولید شیر و چربی در دوره اول شیردهی مشاهده شد. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بالایی بین تولید شیر و چربی در دوره های مختلف وجود داشت. همبستگی بین دوره های غیرمتوالی با افزایش فاصله بین دوره ها، کاهش پیدا کرد. مدل رگرسیون تصادفی تک صفته برای تخمین مؤلفه های کواریانس روزآزمون تولید شیر اولین دوره شیردهی استفاده شد و پارامترهای ژنتیکی در طول دوره برآورد گردید. واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر در طول دوره ثابت نبود و در شروع و پایان دوره بیشتر بود. حداکثر واریانس باقی مانده در ابتدای دوره تخمین زده شد. حداقل و حداکثر واریانس ژنتیکی افزایشی در ابتدا و ماه هشتم دوره برآورد گردید و برآورد وراثت پذیری در ابتدای دوره از همه کمتر بود (07/0) و تا ماه هشتم دوره افزایش پیدا کرد (28/0).

عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters of Holstein Dairy Cattle for Production Traits

نویسندگان [English]

  • Mohammad Teimurian 1
  • Ali Asghar Aslaminejad 1
  • Mojtaba Tahmoorespur 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The genetic parameters for milk production and milk fat traits for first to third parities were estimated using single, multi trait and repeatability models. The genetic parameters for test day milk records were also estimated using random regression model. The test day records and 305 day milk records of 17055 cows from 10 herds collected between years 1996-2007 in Khorasan Razavi province were used in the analyses. The highest heritability values for milk yield and milk fat were observed in the first parity. There were high genetic and phenotypic correlations between parities. The correlations were reduced by increasing the differences in parity numbers. Single-trait random regression model was applied to estimate variance components and genetic parameters for test-day records of milk yields in the first lactation. Phenotypic variance of milk yield trait was not constant during the lactation and it was higher at the beginning and at the end of lactation period. Residual variance for milk yield was maximum in early lactation. Minimum and maximum values for additive genetic variances for this trait were estimated at the beginning and 8th month of the lactation, respectively. Estimates of heritabilities were found to be lowest during early lactation (0.07) and were increased up to mid lactation and were maximized nearly at the 8th month of lactation (0.28).

CAPTCHA Image