تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشـگاه فردوسی مشهد

چکیده

ارزش تغذیه ای گیاه اروشیا (Eurotia ceratoides) به صورت تعیین ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای به روش کیسه های نایلونی با استفاده از سه رأس گوسفند نر بالغ بلوچی دارای فیستولای دائمی شکمبه و تولید گاز به صورت آزمایشگاهی تعیین شد. نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی نشان داد که محتوی پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر، چربی خام و کربوهیدرات-های غیر فیبری این علوفه به ترتیب برابر با 4/19، 5/54، 6/41، 0/9، 40/1 و 7/15 درصد بود. از میان اجزای تشکیل دهنده گیاه، برگ ها دارای بالاترین محتوی پروتئین خام (9/27 درصد ماده خشک) و کمترین محتوی فیبر نامحلول در شوینده خنثی (7/40 درصد ماده خشک) بود. تجزیه-پذیری ماده خشک در زمان های صفر، 6، 12، 24، 48 و96 ساعت تعیین شد. نتایج به دست آمده از تجزیه پذیری نشان داد که بخش a (سریع التجزیه)، b (کند تجزیه)، c (ثابت نرخ تجزیه) مرتبط با ناپدید شدن ماده خشک در این علوفه به ترتیب برابر با 2/23، 5/30 و 0/8 درصد بود. نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد که مجموع گاز تولید شده در طی 2، 4، 6، 8، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 ساعت انکوباسیون در علوفه اروشیا به ترتیب برابر با 6/7، 8/15، 6/24، 6/31، 2/42، 1/62، 2/75، 6/83، 5/96 و 7/104 میلی لیتر به ازای یک گرم نمونه علوفه انکوبه شده در شرایط in vitro بود. نتایج این آزمایش نشان می دهد گیاه اروشیا با محتوی پروتئین بالا و ساختار خاص فیبر نامحلول در شوینده خنثی می تواند منبع علوفه ای مناسبی برای تغذیه نشخوارکنندگان کوچک چراکننده در بسیاری از مراتع طبیعی و تحت شرایط کم بارش کشور باشد.

عنوان مقاله [English]

Chemical Composition, In situ Degradability and In vitro Gas Production of Winterfat Plant (Eurotia ceratoides)

نویسندگان [English]

  • Reza Valizadeh 1
  • Marzie Ghadami Koohestani 1
  • Fereidoon Melati 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Pasture and Watershed Department, Faculty of Natural Resources and Environment, University Ferdowsi of Mashhad
چکیده [English]

Nutritive value of winterfat forage (Eurotia ceratoides) was evaluated through chemical composition, in situ degradability and in vitro gas production techniques using three permanently fistulated adult Baluchi sheep. The CP, NDF, ADF, Ash, EE and NFC contents of winterfat forage was 19.4, 54.5, 41.6, 9.0, 1.4 and 15.7%, respectively. The leaves had highest CP (27.9%DM) and lowest NDF (40.7%DM) levels among parts of the plant. Degradability characteristics of dry matter were measured at 0, 6, 12, 24, 48 and 96 hour incubation. The obtained results showed that DM fraction a (rapidly degradable), b (slowly degradable) and c (rate constant degradable) were 23.2, 30.5 and 8.0%, respectively. The rate of gas production of dry matter was measured at 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72 and 96 hour after incubation. The obtained result showed that cumulative gas production sequentially of whole plant was 7.6, 15.8, 24.6, 31.6, 42.2, 62.09, 75.2, 83.6, 96.52 and 104.7 ml per each 1 g incubated samples. The measured data in this study suggest that winterfat with high content of CP and NDF with its lose structure could be a suitable forage source for grazing small ruminants in the dry nature rangelands in most parts of Iran.

CAPTCHA Image