دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 17، فروردین 1393 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین

10.22067/ijasr.v6i1.37613

ابوالفضل کیانی؛ احمد ریاسی؛ سعید انصاری مهیاری؛ غلام رضا قربانی خراجی؛ محمد خوروش


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی

10.22067/ijasr.v6i1.20857

حسین جانمحمدی؛ اکبر تقی زاده؛ پرویز یاسان؛ جلیل شجاع؛ علی نیکخواه


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان

10.22067/ijasr.v6i1.22328

فاطمه امرایی؛ هدایت اله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ محمد بوجارپور


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار

10.22067/ijasr.v6i1.26990

صدیقه ملک شاهدهی؛ سید حسن حافظیان؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ زربخت انصاری پیرسرائی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته

10.22067/ijasr.v6i1.27873

مرضیه قدمی کوهستانی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ سیدهادی ابراهیمی