تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ یونجه بر عملکرد، خصوصیات تخم‌مرغ و برخی پارامتر‌های خون در مرغ‌ تخم‌گذار های-لاین W36

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسنده

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور تعیین اثرات 3 سطح پودر برگ یونجه بر عملکرد، خصوصیات تخم‌مرغ، تری‌‌گلیسرید، آلبومین و گلبول‌های سفید خون، از تعداد 144 قطعه مرغ تخم‌گذار (سن 65 تا 77 هفتگی) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ) استفاده گردید. تیمار های آزمایشی شامل سطوح: صفر، 1، 2 و 3 درصد پودر برگ یونجه بود. سطوح 2 و 3 درصد پودر برگ یونجه سبب افزایش خصوصیات کمی تخم‌‌مرغ و کاهش مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و هزینه تولید تخم‌مرغ گردید. همچنین سطح 2 درصد سبب افزایش شاخص رنگ زرده و سطوح 1، 2 و 3 درصد موجب افزایش ضخامت پوسته شد. مصرف 3 درصد پودر برگ یونجه سبب کاهش سطح تری‌گلیسرید و آلبومین سرم و افزایش تعداد گلبول‌های سفید خون گردید. بنابراین، افزودن 2 تا 3 درصد پودر برگ یونجه به جیرة غذایی مرغ‌های تخم‌گذار می‌‌تواند سبب بهبود عملکرد، پارامتر‌های خون، خصوصیات کمی و کیفی تخم‌‌مرغ و تولید آن و کاهش هزینه خوراک گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Alfalfa Leaf Meal on Performance, Egg Quality and Blood Parameters of Laying Hen

نویسنده [English]

  • Ali Nobakht
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of increasing levels of alfalfa leaf meal (ALM) on egg production, egg traits and blood parameters of laying hens with 144 Hy-line (W36) laying hens from 65-75 weeks of age in 4 treatments, 3 replicates and 12 hens in each replicate in a completely randomized design. Experimental groups included: 1) control group, 2) group with 1% of ALM, 3) group with 2% of ALM, 4) group with 3% of ALM. Diets with 2% and 3% increased egg production, reduced the amount of feed intake, improved the feed conversion ratio and reduced the egg production cost (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa leaf meal
  • Blood metabolites
  • Egg quality
  • Performance
CAPTCHA Image