برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان‌های شمالی ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی ساری

2 گروه علوم دامی، دانشکده‌ی علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانشگاه بیرجند

چکیده

در این پژوهش از داده های روز آزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین استان‌های گلستان، مازندران و گیلان که توسط مرکز اصلاح نژاد کشور طی سال‌های 1367 تا 1390 گردآوری شده بود، استفاده گردید. اثرات پایدار مورد استفاده در مدل شامل ترکیب گله- سال و فصل تولید، همچنین درصد ژن هلشتاین و سن گاوها در حین رکوردگیری به عنوان متغیر کمکی مورد استفاده قرار گرفتند. کل ارقام استفاده شده در این تحقیق پس از ویرایش داده‌ها 92943 رکورد روز آزمون تولید شیر از 12855 گاو شکم اول بود. جهت برآورد مؤلفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی در مدل‌های روز آزمون با تابعیت تصادفی از روش حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز از مشتق گیریDFREML استفاده گردید. در راستای در نظر گرفتن تغییرات ژنتیکی و محیطی مقدار شیر تولیدی در دوره شیردهی گاوها از چند جمله ای لژاندر با مرتبه برازش سوم استفاده شد. آنالیز عوامل محیطی با کمک نرم افزار آماری SAS انجام گرفت. بیشترین همبستگی‌های ژنتیکی، فنوتیپی و محیط دائمی صفت تولید شیر به ترتیب 99/0، 61/0 و 98/0 برآورد گردید. یافته‌های این پژوهش نشان داد وراثت پذیری صفت تولید شیر در ماه های مختلف دوره شیردهی متغیر بوده و در دامنه 198/0- 08/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Evaluation of Test Day Milk Records of Holstein Cows in the Northern Provinces of Iran Using Random Regression Models

نویسندگان [English]

  • mid Hasanzadeh 1
  • Seyed Hasan hafezian 2
  • Homayoon Farhangfar 3
2 Animal Science Department, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
چکیده [English]

This research used the test day data of the milk production of Holstein cows from Golestan, Mazandaran and Guilan provinces collected by Animal Breeding Center of Iran between the years of 1988-2011. Permanent effects of model, including cattle blend, breeding year and season, also percent of Holstein gene and age during recording, were used as a secondary variable. All data obtained in this research was 92943 test day records of milk production from 12855 Holstein heifers. DFREML was applied to estimate variance components and genetic parameters in test day models (with random regression restricted maximum likelihood method). A third-order Legendre polynomial has been used in order to considering genetic and permanent environmental variations of milk production for cows lactation period. Analyzing the environmental factors made by SAS software program. Maximum estimation of genetic, phenotypic and permanent environmental correlations of milk yield was 0.99, 0.61 and 0.98, respectively The results of this research shows that the heritability of milk production are different from each other in the different months of lactation period and was achieved in the range of 0.08- 0.19, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic parameters
  • Test Day Model
  • Random regression
CAPTCHA Image