اثر مقادیر مختلف ال-گلوتامین و گلیسرول بر اسپرم پوشش‌دار شده قوچ در روند انجماد

نوع مقاله : علمی پژوهشی- فیزیولوژی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور بررسی مقادیر مختلف ال-گلوتامین و گلیسرول و اثر متقابل آن ها بر انجماد اسپرم پوشش دار شده قوچ نژاد تالشی، منی از 4 راس قوچ با استفاده از واژن مصنوعی متصل به لوله حاوی تریس-فروکتوز- 15% زرده تخم مرغ جمع آوری شد. نمونه ها تجمیع و سانتریفیوژ شد و پس از حذف مایع فوقانی و رقیق سازی به 9 قسمت تقسیم شد. به هر قسمت مقدار صفر (G0)، 80 (G80) یا 160 (G160) میلی مول ال-گلوتامین و مقدار 3 (g3)، 5 (g5) یا 7 (g7) درصد گلیسرول اضافه شد. سپس نمونه ها با استفاده از نیتروژن مایع منجمد شدند. پس از 2 هفته نمونه ها یخ گشایی شدند و تحرک پیش رونده، سلامت غشا پلاسمایی، زنده مانی و سلامت غشا آکروزوم اسپرم، در صفر، 3، 6 و 9 ساعت بعد از یخ گشایی بررسی شد. نتایج نشان داد بعد از انجماد اثر متقابل گلیسرول و ال-گلوتامین بر تحرک و سلامت آکروزوم اسپرم پوشش دار شده معنی دار بود. بیشترین تحرک اسپرم در تیمارهای G80g5 (95/1±45)، G0g7 (95/1±75/48) و G80g7 (95/1±79/50) و کمترین تحرک در تیمار G0g3 (95/1±5/26) مشاهده شد. کمترین سلامت آکروزوم در تیمار G160g3 (94/0±76) بود. بیشترین سلامت غشا پلاسمایی و زنده مانی در مقدار 80 میلی مول (به ترتیب 16/1±71/36 و 57/1±28/45) بود. بیشترین زنده مانی در مقدار 7 درصد گلیسرول (58/1±71/41) مشاهده شد. نتایج نشان می دهد که 7 درصد گلیسرول و 80 میلی مول ال-گلوتامین احتمالا برای انجماد اسپرم پوشش دار شده قوچ مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of L-Glutamone and glycerol on coated ram spermatozoa in freezing procedure

نویسندگان [English]

  • Sanaz Hasanpoor1
  • Mohammad Roostaei-Ali Mehr
  • Mhrdad Mohammadi
چکیده [English]

To determine the effect of different levels of L-glutamine and glycerol on freezing coated sperm, semen were collected from 4 Taleshi rams through artificial vagina contact with a tube containing Tris-fructose-egg yolk 15%. Ejaculates were pooled, centrifuged and supernatant was removed, then cell fractions were used. Samples were split into 9 equal parts and 3 (g3), 5 (g5) or 7% (g7) glycerol and 0 (G0), 80 (G80) or 160 (G160) mM L-Glutamine were added. Then samples were frozen by using liquid nitrogen and thawed after 2 weeks. Sperm motility, plasma membrane integrity, viability and acrosome reaction were investigated at 0, 3, 6 and 9 h after thawing. The results showed that there was an interaction between glycerol and L-glutamine on sperm motility and acrosome integrity. The highest sperm motility was observed in G80g5 (45±1.95), G0g7 (48.75±1.95) and G80g7 (50±1.95). The lowest sperm motility was achieved by G0g3 (26.5±1.95). The lowest acrosome integrity was observed in G160g3 (76±0.94). The highest plasma membrane integrity (45.28±1.57) and sperm viability (36.71±1.16) was observed in 80 mM L-glutamine. The highest sperm viability was observed in 7% glycerol (41.71±1.58). Therefore, 7% of glycerol and 80 mM of L-glutamine could be beneficial to freeze coated ram spermatozoa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coating
  • Glycerol
  • L-glutamine
  • Freezing
  • Spermatozoa
CAPTCHA Image