دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 19، مهر 1392 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن

صفحه 228-238

10.22067/ijasr.v6i3.43292

عطیه رحیمی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ علیرضا شهدادی


تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن

صفحه 239-247

10.22067/ijasr.v6i3.43296

رشید صفری؛ رضا ولی زاده؛ رسول کدخدایی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ عباسعلی ناصریان؛ عین اله عبدی قزلجه


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

اثر بکارگیری اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر انتخابی مادر مادران

صفحه 258-264

10.22067/ijasr.v6i3.25718

ساحره جوزی شکالگورابی؛ عبدالاحد شادپرور