دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، بهار 1393 

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

6. بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی

صفحه 333-341

10.22067/ijasr.v6i4.45421

حسن محمدی عمارت؛ ابولقاسم گلیان؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ حسن کرمانشاهی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

8. مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری

صفحه 374-380

10.22067/ijasr.v6i4.26789

فاطمه بهرام زاده؛ غلامرضا داشاب؛ مسعود علی پناه؛ محمد رکوعی؛ صادق اسداللهی


9. چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران

صفحه 381-387

10.22067/ijasr.v6i4.27504

زانا پیرخضرانیان؛ آرزو محمد هاشمی؛ مجتبی طهمورث پور؛ نصرالله پیرانی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

11. تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه

صفحه 324-332

10.22067/ijasr.v6i4.28721

محمدحسین طاهری نیا؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی؛ موسی اسلامی؛ محسن ساری


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

14. مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی

صفحه 395-403

10.22067/ijasr.v6i4.37717

رسول خدابخش زاده؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسماعیلی زاده؛ حسین مرادی شهربابک؛ سپیده انصاری نمین


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

15. تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی

صفحه 365-373

10.22067/ijasr.v6i4.26949

وجیهه امام پور؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ فرید شریعتمداری