مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل ، زابل، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده

ژن میواستاتین یا فاکتور 8 رشد و تمایز، روی توسعه و بلوغ ماهیچه های اسکلتی اثر مهارکنندگی دارد و اگر جهشی در آن رخ بدهد، باعث تغییر در اندازه ماهیچه ها می گردد. از طرفی گوسفند لری مهمترین نژاد گوسفند گوشتی بومی ایران است، که دارای توانایی ژنتیکی بالایی برای تولید گوشت می باشد. لذا، بررسی ژن های مؤثر بر تولید گوشت در این نژاد می تواند در انتخاب و اصلاح آن اهمیت داشته باشد. بنابراین، برای شناخت بهتر جایگاه ژن میواستاتین در گوسفند لری و ارتباط ژنوتیپ های شناسایی گردیده با صفات وزن تولد، ازشیرگیری و 6 ماهگی، تعداد 50 رأس گوسفند لری به طور تصادفی انتخاب و خونگیری از ورید گردنی انجام گرفت. استخراج DNA با استفاده از کیت دنازیست صورت گرفت و برای بررسی کمیت و کیفیت DNA استخراجی از روش اسپکتوفتومتری و الکتروفورز استفاده شد. به منظور ارزیابی وجود چندشکلی پرایمرهای اختصاصی طراحی و نواحی مورد نظر تکثیر شدند. پس از تأیید قطعه مورد نظر bp373 روی ژل آگارز به وسیله آنزیم برشی HaeIII تعیین ژنوتیپ گردید، که تنها حیوانات با ژنوتیپ Mm و mm در جایگاه ژن میوستاتین در جمعیت گوسفند لری مشاهده شدند. فراوانی آلل های M و m به ترتیب 75/8% و 25/91% محاسبه شد. همچنین، بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های شناسایی گردیده درگوسفند لری با صفات رشد در جایگاه ژن میواستاتین به جز برای وزن تولد غیر معنی دار بود. بنابراین، آلل های جایگاه ژن میواستاتین تثبیت گردیده و نشانگر مناسبی در مطالعات ژنتیکی و پیوستگی با صفات رشدمحسوب نمی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of polymorphism of Myostatin gene and its association with growth traits in lori sheep

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bahramzadeh 1
  • Gholam Reza Dashab 1
  • Masoud alipanah 2
  • Mohammad Rokouei 2
  • Sadegh Asadollaei 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
3 Jahad Keshavarzi Lorestan province
چکیده [English]

Myostatin gene or growth and differentiation factor-8 inhibits the puberty and development of skeletal muscles and it could change the size of some muscles such as double muscle, if the mutation occurs. One of the most important indigenous sheep in Iran, Lori sheep, possess high genetic potential for meat production. Therefore, the study of some genes affecting meat production would be of utmost important in selection programs. A total of 50 Lori sheep have been randomly selected and blood sampling was done to investigate the polymorphism of Myostatin gene and its relation to some economical traits including birth weight, weaning weight and 6-month lambs weight. Genomic DNA was extracted by the Denazyst kit. DNA quantity and quality was estimated by using espectophotometry and agarose electrophoresis. The specific primers were designed to assess the presence of potential polymorphism and then target area was amplified. After confirmation of 373bp fragment from exon 3 of Myostatin gene on the agarose gel, the genotype determination was performed using restriction enzyme HaeІІІ. The results showed that the Mm and mm genotypes were detected in the samples. The frequency of M and m alleles was 8.75 % and 91.25 %, respectively. No significant relationship was observed between genotypes of Myostatin gene and growth traits, except of the birth weight. In conclusion, the Myostatin locus could not considered as a promising marker for growth traits in Lori sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myostatin
  • Lori sheep
  • Polymorphism
  • Heterozygosity
1- اسماعیل خانیان، س.، ا. نجاتی جورامی.، پ. دانشیار.، و ص. قنبری.1386. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند بلوچی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی. 11 (41): صفحه 373-380.
2- صوفی، ب. 1386. پلی مورفیسم ژن میواستاتین با استفاده از مارکر های مولکولی در گوسفند سنجابی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل. صفحه 69-85.
3- قنبری، ص. 1381.بررسی مولکولی و تعیین پلی مورفیسم 10 نشانگر میکروساتلایت در گوسفند بلوچی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان. صفحه 83-90.
4- مسعودی، ع.، ح. عمرانی.، ع. عباسی.، ا. نجاتی جوارمی.، خ. فرهنگ.، س. اسماعیل خانیان.، و ف. ضیایی. ۱۳۸۴. استفاده از تکنیکPCR-SSCP جهت بررسی چند شکلی های ژن میوستاتین و ارتباط آن با صفات تولیدی در گوسفند بلوچی. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ص 19-1.
5- مولائی، و.، ر. عصفوری.، م. پ. اسکندری نسب.، ص. قنبری.، و م. نیکمرد. 1389. تنوع میکروساتلایت در شش گوسفند نژاد ایرانی. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. جلد2. شماره2. ص178-183.
6- Arthur, P. F., M. Makarechian., R. K. Salmon., and M. A. Price. 1990. Plasma growth hormone and insulin concentration in double muscled and normal bull calvs . Journal of Animal Science, 68 : 1609 -1615.
7- Belling, R. H. S., D. A. Liberles., S. P. A. Laschi., P. A. O. Brien., and G. H. Tay. 2005. Myostatin and its implications on Animal breeding: a review of Animal Genetics. 36 : 1-6.
8- Boman, A.‚ G. Klemetsdal., O. Nafstad., T. Blichfeldt., and D. I. Våge. 2010. Impact of two myostatin (MSTN) mutations on weight gain and lamb carass classification in Norwegian White Sheep (Ovis aries).Genetics Selection Evolution, 42 : 4-5.
9- Hadjipavlou, G., O. Matika., A. Clop., and S. C. Bishop. 2008. Two single nucleotide polymorphisms in the myostatin (GDF8) gene have significant association with muscle depth of commercial Charollais sheep. Animal Genetics, 39 : 346-353.
10- Hickford, R. H., H. Forrest., Q. Zhou., J. Fang., C. Han., M. Frampton., and A. L. Horrell. 2009. Polymorphisms in the ovine myostatin gene (MSTN) and their association with growth and carcass traits in NewZealand Romney sheep. Immunogenetics‚ Molecular Genetics and Functional Genomics, doi: 10.1111/j.1365-2052.2009.01.
11- Jahnson, P. l., J. C. Mcewant., K. G. Dodds., R. W. Purchas., and H. T. Blari. 2005.A directed search in the region of GDF8 for quantitative trait loci affecting carcass trait in Texel sheep. Journal of Animal Science. 83 : 1998-2000.
12- Kinghorn, B. D. and B. F. Clarke. 1997. Genetic evaluation at individual QTL. Animal Biotechnology. 8 : 63-68.
13- Kobolak, J., and E. Gocza. 2002. The role of the myostatin protein in meat quality. A review. Arch. Tierz. Dummest prf, 45 : 159-170.
14- Lalitha S. 2000. Primer Premier 5.0. Biotech Software and Internet Report. The Computer Software Journal for Scientists, 1: 270–272.
15- Moradi-ShahrBaback, H. 2009. Association polymorphism of Calpastatin gene, Myostatin, Leptin and Potassium genes with economic important trait, Blood metabolite and carcass traits in Persian Makoui, Lori-Bakhtiari and Zel sheep breed. Thesis, Department of Animal Sciences, Faculty ofAgriculture, Tehran University. Tehran, Iran.
16- Sumantri, C., M. Jakaria., H. Yamin., S. Nuraini., and E. Andreas. 2012. Identification of Myostatin Gene C.960delg locus polymorphism in Indonesian local Sheep by using pcr-sscp method. Faculty of Animal Science, Bogor Agricultural University. 36 (3) : 145-151.
17- Timoty, P.L., N. L. Lopez-Corrales., S. M. Kappes., and T. S. Sonstegard. 1997. Myostatin Maps to The interval containing the bovine Mh Locus. Mammalian Genome. 8:742-744.
18- Wheeler, T.L., S. D. Shackelford., E. Casas., L. V. Cundiff., and M. Koohmavaie. 2001. The effects of piedomontese inheritance and myostatine genotype on the palatability oflongissimus thoracis, gluteus medius semimembranosus, and biceps femoris. Journal of animal science. 79 : 3096 – 3074.
19- Yeh F.C., R. C. Yang., T. B. J. Boyle., Z. H. Ye., and J. X. Mao. 1999. PoPGENE version 3.3, the User-Friendly Shareware for population genetic analysis. Molecular Biology and Biotechnology Centre, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada. (http://www.ualberta.ca/~fyeh/fyeh).
CAPTCHA Image