تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه نانو فناوری مواد غذائی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی اهر

4 علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

جهت بررسی تأثیر مصرف ریزکپسول‌های روغن ماهی بر متابولیت‌های خونی، ترکیب اسیدهای چرب شکمبه و پلاسمای خون از 12 رأس بز شیرده سانن با روزهای شیردهی 5±30 در قالب یک طرح چرخشی 2×3 در دو دورۀ آزمایشی 30 روزه استفاده شد. تیمارها شامل: 1) کنترل (بدون افزودنی)، 2) روغن ماهی ریزپوشانی شده (%2 روغن ماهی ریزپوشانی شده در %6 پودر آب پنیر عمل آوری شده)، 3) روغن ماهی (%2 روغن ماهی و %6 پودر آب پنیر) بود. غلظت اسید چرب اشباع استئاریک شکمبه ای در تیمار روغن ماهی محافظت شده به طور معنی‌داری پایین‌تر از تیمار کنترل بود که این نسبت در ترکیب اسیدهای چرب پلاسمای خون نیزحفظ شده بود. روغن ماهی ریزپوشانی شده باعث افزایش معنی‌دار درصد اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه شد و غلظت اسید لینولنیک، اسید ایکوزاپنتاانوئیک، اسید دکوزاپنتاانوئیک و اسید دکوزاهگزاانوئیک پلاسما به عنوان اسیدهای چرب امگا 3 نسبت به تیمار کنترل به ترتیب 10، 20، 10 و 13 برابر و نسبت به تیمار روغن ماهی 10، 20، 2 و 5/2 برابر افزایش یافت. غلظت لیپوپروتئین با چگالی بالای خون در تیمار روغن ماهی محافظت شده به طور معنی‌داری بالاتر از تیمار کنترل و روغن ماهی محافظت نشده بود. با توجه به نتایج حاصله مکمل سازی روغن ماهی می‌تواند با تغییر ترکیب اسیدهای چرب خون دام مقدار اسیدهای چرب امگا 3 را در تولیدات دامی افزایش دهد. افزایش این اسیدهای چرب در تیمار روغن ماهی ریزپوشانی شده نشان دهنده کارایی مثبت فرآیند ریز پوشانی در محافظت اسیدهای چرب غیراشباع از بیوهیدروژناسیون میکروبی شکمبه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of microencapsulated fish oil on blood metabolites and rumen fatty acids in Sannan Lactating dairy goat

نویسندگان [English]

  • Rashid Safari 1
  • Reza Valizadeh 2
  • Rasool Kadkhodaei 3
  • Abdolmansour Tahmasebi 4
  • Abbas Ali Naserian 2
  • Einollah Abdi Ghezeljeh 5
1 Department of Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Food Nanotechnology, Ahar Institute of Food Science and Industry
4 Dept. of Animal Science, College of Agri. Ferdowsi University of Mahhad, Mashhad, Iran
5 Department of Animal Sciences, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To estimate the effect of microencapsulated fish oil on blood metabolites, rumen and blood plasma fatty acids concentrations twelve Sannan dairy goats with 30 ± 5 days in milk (DIM) were allocated to 3 treatments in a 3×2 change over design with 2 periods of 30 days. Treatments were: 1) the control (without fish oil), 2) microencapsulated fish oil (2% fish oil capsulated in 6% treated whey protein concentrate, 3) fish oil (2% fish oil and 6% whey protein concentrate). Concentration of C18:0 in the rumen for microencapsulated fish oil decreased significantly in comparison with the control. The same manner was observed in goat’s blood plasma for microencapsulated fish oil. Microencapsulated fish oil led to a significant increase in polyunsaturated fatty acids concentration, hence concentration of C18:3, C20:5 EPA, C22:5 DPA and C22:6 DHA as a source of ω3 fatty acids increased 10, 20, 10 and 13 folds in comparison with the control and 10, 20, 2 and 2.5 folds in comparison with the fish oil treatment, respectively. HDL concentration in protected fish oil was significantly higher than that for the control and unprotected fish oil treatments. It seems that fish oil supplementation caused significant changes in blood fatty acids composition of ruminants as well as ω3 fatty acids in their products. Significant increase of ω3 fatty acids in blood plasma of microencapsulated fish oil treatment showed the protective effect of capsulation against rumen microbial biohydrogenation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microencapsulation
  • Fish oil
  • ω-3fatty acid
  • Blood metabolites
1- خوروش، م.، ح. یزدانی، ا. محجوبی، ر. کوثر، و غ. ر. قربانی. 1391. اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مقلی گاوهای شیرده هلشتاین. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. 4: 127-122.
2- Abu-Ghazaleh, A. A., D. J. Schingoethe, and A. R. Hippen. 2001. Conjugated linoleic acid and other beneficial fatty acids in milk fat from cows fed soybean meal, fish Meal, or both. J. Dairy Sci. 84, 1845-1850.
3- AOAC. 1995. Official methods of analysis of AOAC International. The William Byrd Press, Inc., Richmond, VA, , p. 500.
4- Barry, T. N., and W. C. McNabb. 1999. The implications of condensed tannins on the nutritive value of temperate forages fed to ruminants. Br. J. Nutr. 81, 263-272.
5- Burns, P. D., T. E. Engle, M. A. Harris, R. M. Enns, and J. C. Whittier. 2003. Effect of fish meal supplementation on plasma and endometrial fatty acid composition in nonlactating beef cows. J. Anim. Sci. 81, 2840-2846.
6- Carroll, S. M., E. J. De Peters, and M. Rosenberg. 2006. Efficinacy of a novel whey protein gel complex to increase the unsaturated fatty acid composition of bovine milk fat. J. Dairy Sci. 89, 640-650.
7- Drusch, S., Y. Serfert, and K. Schwarz. 2006. Microencapsulation of fish oil with n-octenylsuccinate-derivatised starch: Flow properties and oxidative stability. European J. Lipid Sci. and Technol. 108, 501-512.
8- Garcia-Bojalil, C. M., C. R. Staples, C. A. Risco, J. D. Savio, and W. W. Thatcher. 1998. Protein degradability and calcium salts of long-chain fatty acids in the diets of lactating dairy cows: productive responses. J. Dairy Sci. 81, 1374-1384.
9- Gulati, S. K., E. B. Byers, Y. G. Byers, J. R. Ashes, and T. W. Scott. 1999. Effect of feeding different fat supplements on the fatty acid composition of goat milk. Anim. Feed Sci. and Technol. 66, 159-164.
10- Haglund, O., R. Luostarinen, R. Wallin, L. Wibell, and T. Saldeen. 1991. The effects of fish oil on triglycerides, cholesterol, fibrinogen and malondialdehyde in humans supplemented with vitamin E. J. Nutr. 121, 165-169.
11- Haglund, O., R. Wallin, R. Luostarinen, and T. Saldeen. 1990. Effects of a new fluid fish oil concentrate, ESKIMO-3, on triglycerides, cholesterol, fibrinogen and blood pressure. J. Intern. Med. 227, 347-353.
12- Kadzere, C. T. and T. Charama. 1993. Effects of dietary inclusion of crushed whole soybeans on blood serum parameters in goats. Small Rumin. Res. 11, 11-16.
13- Kitessa, S. M., S. K. Gulati, J. R. Ashes, E. Fleck, T. W. Scott, and P. D. Nichols . 2001. Utilisation of fish oil in ruminants: II. Transfer of fish oil fatty acids into goats’ milk. Anim. Feed Sci. Technol. 89, 201-208.
14- Lock, A. L. and D. E. Bauman. 2004. Modifying milk fat composition of dairy cows to enhance fatty acids beneficial to human health. Lipids. 39, 1197-1206.
15- Makkar, H. P. S. 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Rumin. Res. 49, 241-256.
16- Mattos, R., C. R. Staples, A. Arteche, M. C. Wiltbank, F. J. Diaz, T. C. Jenkins, and W. W. Thatcher. 2004. The effects of feeding fish oil on uterine secretion of PGF2α, milk composition, and metabolic status of periparturient holstein cows. J. Dairy Sci. 87, 921-932.
17- Messman, M. A., W. P. Weiss, and K. A. Albrecht. 1996. In situ disappearance of individual proteins and nitrogen from legume forages containing varying amounts of tannins. J. Dairy Sci. 79, 1430-1435.
18- Nestel, P. 1986. Fish oil attenuates the cholesterol induced rise in lipoprotein cholesterol. The American J. Clinical Nutr. 43, 752-757.
19- Noakes, M., P. J. Nestel, and, P. M. Clifton. 1996. Modifying the fatty acid profile of dairy products through feedlot technology lowers plasma cholesterol of humans consuming the products. The American J. Clinical Nutr. 63, 42-46.
20- NRC. 1981. Nutrient requirements of goats: angora, dairy, and meat goats in temperate and tropical countries (nutrient requirements of domestic animals). National Academy Press, Washington, D.C.
21- Palmquist, D. L., A. L. Lock, K. J. Shingfield, and D. E Bauman. 2005. Biosynthesis of conjugated linoleic acid in ruminants and humans. Adv. Food Nutr. Res. 50, 179-217.
22- Petit, H. V., C. Germiquet, and D. Lebel. 2004. Effect of feeding whole, unprocessed sunflower seeds and flaxseed on milk production, milk composition and prostaglandin secretion in dairy cows. J. Dairy Sci. 87, 3889-3898.
23- Rawel, H. M., J. Kroll, and U. C. Hohl. 2001. Model studies on reactions of plant phenols with whey proteins. Molecular Nutr. Food Res. 45, 72-81.
24- Rodriguez, D., L. D. Muller, and D. J. Schingoethe. 1975. In vitro and mouse evaluation of methods for protecting whey protein and casein from ruminal degradation. J. Dairy Sci. 58, 1841-1846.
25- Scott, T., L. Cook, and S. Mills. 1971. Protection of dietary polyunsaturated fatty acids against microbial hydrogenation in ruminants. J. American Oil Chem. Society. 48, 358-364.
26- Serfert, Y., S. Drusch, and K. Schwarz. 2009. Chemical stabilisation of oils rich in long-chain polyunsaturated fatty acids during homogenisation, microencapsulation and storage. Food Chem. 113, 1106-1112.
27- Tabacco, E., G. Borreani, G. M. Crovetto, G. Galassi, D. Colombo, and L. Cavallarin. 2006. Effect of chestnut tannin on fermentation quality, proteolysis, and protein rumen degradability of alfalfa silage. J. Dairy Sci. 89, 4736-4746.
28- Young, S. L., X. Sarda, and M. Rosenberg. 1993. Microencapsulating properties of whey proteins. 1. microencapsulation of anhydrous milk fat. J. Dairy Sci. 76, 2868-2877.
CAPTCHA Image