تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با روش های کیسه‌های نایلونی و تولید گازوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این تحقیق ترکیب شیمیایی، حجم گاز تولیدی، تجزیه‌پذیری مؤثر و شاخص ارزش غذایی ماده خشک و پروتئین خام پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین تجزیه‌پذیری پوست سبز گردو از سه رأس گوسفند نر بالغ کرمانی دارای فیستولا استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده در قالب طرح کاملا تصادفی آنالیز آماری شدند. با فرآوری پوست سبز گردو با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا ظرفیت نگهداری آب و مقدار کل ترکیبات تاننی و فنولی به ترتیب به میزان 90 و 81 درصد به طور معنی‌داری کاهش یافت، در حالی که میزان خاکستر نامحلول افزایش پیدا کرد. فرآوری هیچ تأثیری بر مؤلفه‌های تجزیه‌پذیری و شاخص ارزش غذایی ماده خشک و پروتئین خام نداشت. حجم گاز تولیدی در زمان‌های انکوباسیون 6، 12 و 24 ساعت پوست گردوی فرآوری نشده در مقایسه با پوست گردوی فرآوری شده با قارچ به طور معنی‌داری بیشتر بود. به طور کلی فرآوری پوست سبز گردو با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا تأثیر معنی‌داری بر ارزش غذایی این محصول فرعی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Chemical Composition, Physical Characteristics and Nutritive Value of Treated Walnut Hull by Neurospora Sitophila through Nylon Bag and Gas Production Methods

نویسندگان [English]

  • Maasoomeh Takalloozadeh 1
  • Omiid Dayani 1
  • Reza Tahmasbi 2
  • Amin Khezri 2
1 Shahid Bahonar University of Kerman
2 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

In this research, chemical composition, gas production characteristics, effective degradability and nutritive value index (NVI) of DM and CP by in situ method of treated walnut hull by Nurospora Sitophila were studied. Three fistulated Kermani ram were used for determination of Walnut hull degradability. Data were analysed using completely randomize design. By processing walnut hull with Neurospora Sitophila, water holding capacity and total content of tannin and phenol decreased significantly, while the insoluble ash increased significantly. Processing had no significant effect on degradability parameters and NVI of dry matter and crude protein. Gas production volume in untreated Walnut hull in times 6, 12 and 24 hours increased significantly with comparison to the treated Walnut hull. Generally, processing of walnut hull with Nurospora Sitophila had no significant effect on nutritive value of this feedstuff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut Hull
  • Nurospora Sitophila
  • Gas production
  • digestibility
  • Degradability
1- چاجی، م.، ع. ع. ناصریان، ر. ولی زاده، و ف. افتخاری شاهرودی. 1387. مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آن ها در تغذیه نشخوارکنندگان. سومین کنگره علوم دامی ایران.
2- دشتی ساریدرق، م.، ی. روزبهان، و س. ع. شجاع الساداتی. 1388. اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله چغندرقند. مجله علوم دامی ایران. دوره 40، شماره 4. 12-1.
3- دیانی، ا.، ع. رشیدیان، و ر. طهماسبی. 1392. اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیبات شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تجزیه پذیری سرشاخه خرما.نشریه پژوهش های علوم دامی، جلد 23، شماره 2. 191-181.
4- رشیدیان، ع. 1390. تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری سرشاخه ی خرمای عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با استفاده از روش های in vitro و.in situ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
5- روح الامینی، ا.، و ر. غریب زاده. 1389. سیمای کشاورزی شهرستان های استان کرمان. سال 1388.
6- زابلی، خ.، ی. روزبهان، و س. ع. شجاع الساداتی. 1386. بررسی تغییر ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم سبوس گندم پس از عمل آوری بیولوژیکی با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا. مجموعه مقالات دومین کنگره علوم دامی و آبزیان. ص 459-462.
7- سلامت، ف.، س. کیوانی، م. امامی، غ. امین، و پ. عدیمی. 1385. بررسی اثر پوست سبز گردو در جلوگیری از رشد قارچ های میکروسپوروم کانیس، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس، اپیدرموفایتون فلوکوزوم، آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس به روشBroth Dilution. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. 16:4. ص 201-205.
8- شادزی، ش. 1370. اثرات ضد قارچی گردو. مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ص 121-125.
9- قیاسی، ا. 1389. تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله انگور عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با استفاده از روش های in vitro و in situ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
10- مددی نوعی، ا. 1376. غنی سازی تفاله چغندرقند به روش تخمیر حالت جامد. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس.
11- ناظم، ک.، ی. روزبهان، و س. ع. شجاع الساداتی. 1387. تعیین ارزش غذایی تفاله مرکبات فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 43. ص 505-495.
12- وهاب زاده، م. 1390. تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری پوست پسته عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با استفاده از روش های in vitro و in situ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه.
13- AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15th. Editions Association of official analytical chemists. Arlington. U.S.A.
14- Blummel, M., and E. R. Ørskov. 1993. Comparison of gas production and nylon bag degradability of roughages in predicting feed intake in cattle. Anim Feed Sci Technol. 40: 109–119.
15- Chen, X. B. 1997. Neway excel, a utility for processing data of feed degradability and in vitro gas production'. ((Rowett Research Institute): Aberdeen, U.K.
16- Delavar, M. H., A. M. Tahmasbi, M. Danesh-Mesgaran, and R. Valizadeh. 2013. In vitro Rumen Fermentation and Gas Production: Influence of Different by-product Feedstuffs. Annual Research and Review in Biology. 4(7): 1121-1128.
17- Giger-Reverdin, S. 2000. Characterization of feedstuffs for ruminants using some physical parameters. Anim Feed Sci Technol. 86:53-69.
18- Lena, G., and G. B. Quaglia. 1992. Sacharification and protein enrichment of sugar beet pulp by Pleurotus florida. Biotechnol Technol. 6: 571-574.
19- Lonsane, B. K., N. P. Ghildyal, S. Budiatman, and S. V. Ramakrishna. 1985. Engineering aspects of solid state fermentation. Enzyme Microbiology Technology. 7: 258-265.
20- Makkar, H. P. S. 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animal adaptation to tannins and strategies to overcome detrimental effect of feeding tannin-rich feed. A review. Small Rum Res. 49: 241-256.
21- McDonald, P., R. A. Edwards, J. F. D. Greenhalgh, and C. A. Morgan, 1995. Animal nutrition (6th ed.). USA: Longman Scientific and Technical.
22- Menke, K. H., and H. Staingass. 1988. Estimation of energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Anim Res Develop. 28:7-55.
23- Menke, K. H., L. Raab, A. Salewski, H. Steingass, D. Fritz, and W. Schneider. 1979. The Estimation of Digestibility and Metabolisable Energy content of Ruminant Feedstuffs from the Gas Production when they incubated with Rumen Liquor in vitro. J Agric Sci. 92: 217.
24- Moo-Young, M., Y. Chisti, and D. Vlach. 1993. Fermentation of cellulosic materials to mycoprotienfoods. Biotechnol Adv. 11: 469-479.
25- Nigam, P. 1994. Processing of sugar beet pulp in simultaneous sacharification and fermentation for the production of a protein enrichment product. Process Biochemistry. 29: 331-336.
26- Orskov, E. R., and P. McDonald. 1979. The estimation of protein digestibility in the rumen from incubation measurements weighed according to rate of passage. J Agric Sci. 92: 499-503.
27- SAS Institute, Inc. 2005. SAS Procedure Guide. Version 8. SAS Institute, Inc., Cary, NC, 1643 pp.
28- Shojaosadati, S. A., R. Faraidouni, A. Madadi-Nouei, and I. Mohamadpour. 1999. Protein enrichment of lignocellulosic substrates by solid state fermentation using Neurospora Sitophila. Resourc Conserv and Recycl. 27: 73–87.
29- Stampar, F., A. Solar, M. Hudina, R. Veberic, and M.Colaric. 2006. Traditional walnut liqueur-cocktail of phenolics. Food Chemistry. 95(4): 627-631.
30- Van Soest, P. J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. 2nd ed. United States of American.
31- Xue, M., D. Liu, H. Zhang, H. Qi, and Z. Lei. 1992. A new pilot process of solid state fermentation from sugar beet pulp for the production of microbial protein. Journal of Fermentation Bioengineering.73: 203-205.
CAPTCHA Image