تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن‌گلیکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر، فرآسنجه‌های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای سانن شیرده بود. بدین منظور از 9 رأس بز سانن شیرده چند شکم زایش در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده 3 × 3 با سه تکرار استفاده شد. آزمایش در سه دوره 21 روزه با 14 روز عادت پذیری و 7 روز نمونه-گیری انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل : 1) شاهد (بدون پوسته پسته) 2) 30 درصد پوسته پسته و 3) 30 درصد پوسته پسته + 1 درصد PEG بر اساس ماده خشک جیره بود. نتایج نشان داد که خوراک مصرفی بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نداشت. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نداشت، اما قابلیت هضم ماده آلی و پروتئین خام با افزایش تانن در تیمار 2 به طور معنی داری کاهش و در تیمار 3 افزایش یافت (05/0>P). تولید و ترکیبات شیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. غلظت تری گلیسیرید در تیمارهای دارای پوسته پسته به طور معنی داری بالاتر بود (05/0>P)، اما سایر متابولیت‌های چربی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. استفاده از پوسته پسته سبب افزایش واکسنیک اسید، رومنیک اسید و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع با یک باند دوگانه (MUFA) و کاهش اسیدهای چرب اشباع (SFA) در شیر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of using pistachio hull and Polyethylene Glycol on intake and digestibility of feed, blood metabolites and milk yield and fatty acids profile in Saanan dairy goats

نویسندگان [English]

  • Atieh Rahimi 1
  • Abbas Ali Naserian 1
  • Reza Valizadeh 1
  • Abdolmansour Tahmasebi 2
  • Alireza Shahdadi 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Dept. of Animal Science, College of Agri. Ferdowsi University of Mahhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of feeding Pistachio Hull (PH) as a source of tannin and Polyethylene Glycol (PEG) supplementation on feed intake, nutrients digestibility, milk yield and compositions, blood lipid metabolits and milk fatty acids profile in Saanen dairy goats. Nine maltiparus Saanen dairy goats were used in a 3 × 3 replicated latin square design with 21-d periods, including 14 d of adaptation followed by 7 d of sampling. Three treatments were formulated: T1) Control, without PH, T2) 30% PH and T3) 30% PH + 1% PEG (DM basis). Results showed that DMI was not affected by the diets. DM, ADF and NDF digestibility were not significantly different between treatments (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tannin- Milk fatty acids profile
  • Performance
  • Saanen dairy goats
1- بهلولی، ع. 1385. بررسی تأثیر استفاده از پوسته پسته در جیره گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه فردوسی مشهد. ص 59.
2- رحیمی، ع.، ع. ع. ناصریان، ر. ولی زاده، ع. م. طهماسبی، و ع. ر. شهدادی. 1392. تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. 5: 200-190.
3- سلطانی، ن. 1375. تجزیه و شناسایی اسانس پوسته میوه پسته (Pistachio Vera) به روش G.M.S. ، پایان نامه دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ص 63.
4- سید مومن، س. م. 1382. مطالعه اثرات سطوح مختلف بقایای پوست گیری پسته و تانن موجود در آن بر رشد بدن و تولید کرک بز کرکی رائینی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه آزاد اسلامی کرج. ص 75.
5- شاکری، پ.، ح. فضائلی، ن. فروغ عامری. 1383. استفاده از بقایای حاصل از پوست گیری پسته در جیره پرواری بره های نر کرمانی. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. دانشگاه تهران. ص243.
6- فروغ عامری، ن. 1376. تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم پوسته نرم رویی پسته بصورت خشک و سیلو شده. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه صنعتی اصفهان. ص 110.
7- وهمنی، پ. 1384. ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای - روده ای پوسته پسته و استفاده از آن در جیره گاوهای شیرده هلشتاین در اواسط شیردهی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه فردوسی مشهد. ص 65.
8- Addis, M., A. Cabiddu, G. Pinna, M. Decandia, G. Piredda, A. Pirisi, and G. Molle. 2005. Milk and cheese fatty acid composition in sheep fedMediterranean forages with reference to conjugated linoleic acid cis-9, trans-11. J. Dairy Sci. 88: 3443–3454.
9- Aerts, R.J., T. N. Barry, and W. C. McNabb. 1999. Polyphenols and agriculture: beneficial effects of proanthocyanidins in forages. Agric Ecosyst Environ 75:1–12.
10- Arieli, A., S. Abramson, S. J. Mabjeesh, S. Zamwel, and I. Bruckental. 2001. Effect of site and source of energy supplementation on milk yield in dairy cows. J. Dairy Sci. 84: 462-470.
11- Association of Official Analytical Chemists. 2002. Official methods of analysis. 15t AOAC Inc., Arlington, VA.
12- Beauchemin, K. A., S. M. McGinn, T. F. Martinez, and T. A. McAllister. 2007. Use of condensed tannin extract from quebracho trees to reduce methane emissions from cattle. Journal of Animal Science, 85: 1990-1996.
13- Bhatta, R., U. Krishnamurty, and F. Mohammed. 2000. Effect of feeding tamarind (Tamarindus indica) seed husk as a source of tannin on dry matter intake, digestibility of nutrients and production performance of cross-bred dairy cows in mid lactation. Anim Feed Sci Technol 83:67–74.
14- Decandia, M., M. Sitzia, A. Cabiddu, D. Kababya, and G. Molle. 2010. The use of polyethylene glycol to reduce the anti-nutritional effects of tannins in goats fed woody species. Small Ruminant Research, 38: 157-164.
15- Devillard, E., F. M. McIntosh, C. J. Newbold, and R. J. Wallace. 2006. Rumen ciliate protozoa contain high concentrations of conjugated linoleic acid and vaccenic acid, yet do not hydrogenate linoleic acid or desaturate stearic acid. Br. J. Nutr. 96:697–704.
16- Dhiman, T. R., L. D. Satter, M. W. Pariza, M. P. Gali, K. Albright, and M. X. Tolosa. 2000. Conjugated linoleic acid (CLA) content of milk from cows offered diets rich in linoleic and linolenic acid. J. Dairy Sci. 83: 1016-1027.
17- Driedger, A., E. E. Hatfield. 1972. Influence of tannins on the nutritive value of soybean meal for ruminants. Journal of animal Science, 34:465-468.
18- Egan, A.R., M. J. Ulyatt. 1980. Quantitative digestion of fresh herbage by sheep. VI. Utilization of nitrogen in five herbages. Journal of Agricultural Science, 94:47-56.
19- FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations.2004. Website: http://www.faostat.fao.org.
20- Grainger, C., T. Clarke, M. J. Auldist, K. A. Beauchemin, S. M. McGinn, G. C. Waghorn. 2009. Potential use of Acacia mearnsii condensed tannins to reduce methane emissions and nitrogen excretion from grazing dairy cows. Can J AnimSci 89:241–251.
21- Institate of Standards and Industrial Research of Iran, Islamic republic of Iran, ISIRI Number, 8819.
22- Institate of Standards and Industrial Research of Iran, Islamic republic of Iran, ISIRI Number, 12736.
23- Jones W. T., and J. L. Mangan. 1977. Complexes of the condensed tannins of sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) with fraction I leaf protein and with submaxillary-mucoprotein, and their reversal by polyethylene glycol and pH. Journal of the Science of Food and Agriculture, 28:126-136.
24- Khiaosa-Ard, R., S. F. Bryner, M. R. L. Scheeder, H. R. Wettstein, F. Leiber, M. Kreuzer, and C. R. Soliva. 2009. Evidence for the inhibition of the terminal step of ruminal α-linolenic acid biohydrogenation by condensed tannins. J. Dairy Sci. 92:177– 188.
25- Kronberg, S.L., E. J. Scholljegerdes, G. Barcelo-Coblijn, and E. J. Murphy. 2007. Flaxseed treatments to reduce biohydrogenation of alpha-linolenic acid by rumen microbes in cattle. Lipids 42:1105–1111.
26- MacDonald, P., R. A. Edwards, J. F. D. Greenhalgh, and C. A. Morgan. 1995. Animal Nutrition 5th Ed. Longman Scientific & Technical, Harlow, UK.
27- Madibela, O. R., O. Seitshiro, and M. E. Mochankana. 2006. Deactivation effects of polyethylene glycol (PEG) on in vitro dry matter digestibility of Colophospermum mopane (Mophane) and acacia browse trees in Botswana. Pakistan Journal of Nutrition, 5: 343-347.
28- Makkar, H. P. S., and K. Becker. 1995. Degradation of condensed tannins by rumen microbes exposed to quebracho tannins (QT) in rumen simulation technique (RISITEC) and effects of QT on fermentative processes in the RUSITEC. J. Sci. Food Agric. 69:495–500.
29- Makkar, H. P. S., and B. Singh. 1993. Effect of storage and urea addition on detannification and in Sacco dry matter digestibility of mature oak (Quercus incana) leaves. Anim. Feed Sci. Technol. 41: 247–259.
30- Makkar, H. P. S., G. Francis, K. Becker. 2007. Bioactivity of phytochemicals in some lesser-known plants and their effects and potential applications in livestock and aquaculture production systems. Animal. 1:1371-1391.
31- Molle, G., M. Decandia, N. Fois, S. Ligios, A.Cabiddu, M. Sitzia. 2003. The performance of Mediterranean dairy sheep given access to sulla (Hedysarum coronarium L.) and annual ryegrass (Lolium rigidum Gaudin) pastures in different time proportions. Small Rum. Res. 49, 319–328.
32- Patra. A. K and J. Saxena. 2009. Dietary phytochemicals as rumenmodifiers: a reviewof the effects onmicrobial populations. Anton van Leeuwen 96:363–375.
33- Priolo, A., M. Bella, M. Lanza, V. Galofaro, L. Biondi, D. Barbagallo, H. Ben Salem, P. Pennisi. 2005. Carcass and meat quality of lambs fed fresh sulla (Hedysarum coronarium L.) with or without polyethylene glycol or concentrate. Small Ruminant Research, 59:281-288.
34- Scharenberg, A., Y. Arrigo, A. Gutzwiller, U. Wyss, H. D. Hess, M. Kreuzer, and F. Dohme. 2007. Effect of feeding dehydrated and ensiled tanniferous sainfoin (Onobrychis viciifolia) on nitrogen and mineral digestion and metabolism of lambs. Archives of Animal Nutrition, 61: 390-405.
35- Silanikove, N., A. Gilboa, I. Nir, A. Perevolotsky, Z. Nitsan. 1996. Effect of a daily supplementation of polyethylene glycol on intake and digestion of tannin-containing leaves (Quercus calliprinos, Pistacia lentiscus and Ceratonia siliqua) by goats. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44:199-205.
36- Sivakumaran, S., A. L. Molan, L. P. Meagher, B. Kolb, Y. FooL, G. A. Lane. 2004.Variation in antimicrobial action of proanthocyanidins from Dorycnium rectum against rumen bacteria. Phytochemistry 65:2485–2497.
37- Theodoridou, K., J. Aufrère, D. Andueza, J. Pourrat, A. Le Morvan, E. Stringano, I. Mueller-Harvey, and R. Baumont. 2010. Effects of condensed tannins in fresh sainfoin (Onobrychis viciifolia) on in vivo and in situ digestion in sheep. Animal Feed Science and Technology, 160, 23-38.
38- Vasta, V., M. Mele, A. Serra, M. Scerra, G. Luciano, M. Lanza. 2009. Metabolic fate of fatty acids involved in ruminal biohydrogenation in sheep fed concentrate or herbage with or without tannins. JAnimSci 87:2674–2684.
39- Vasta, V., D. R. Yanez-Ruiz,M. Mele, A. Serra, G. Luciano, M. Lanza. 2010. Bacterial and protozoal communities and fatty acid profile in the rumen of sheep fed a diet containing added tannins. Appl Environ Microbiol 76:2549–2555.
40- Waghorn, G.C., M. J. Ulyatt, A. John, M. T. Fischer. 1987. The effect of condensed tannins on the site of digestion of amino acids and other nutrients in sheep fed on Lotus corniculatus L. Brit. J. Nut. 57, 115–126.
41- Wang, Y., G. B. Douglas, G. C. Waghorn, T. N. Barry, and A. G. Foote, A. G. 1996a. Effect of condensed tannins in Lotus corniculatus upon lactation performance in ewes. The Journal of Agricultural Science, 126: 353-362.
42- West, J.W., G. M. Hill, and P. R. Utley. 1993. Peanut skins as a feed ingredient for lactating dairy cows. JDairySci 76:590–599.
CAPTCHA Image