اثر آنتی بیوتیک و جایگزین های احتمالی آن (اسید آلی، پروبیوتیک، پری بیوتیک) بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی و مقایسه اثرات استفاده از آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 160 قطعه مرغ تخم گذار سویه های-لاین (W36) از سن 32 تا 42 هفتگی در 5 تیمار، 4 تکرار و 8 قطعه مرغ تخم گذار در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- تیمار شاهد (بدون افزودنی)، 2- جیره پایه + 150 گرم در تن آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین، 3- جیره پایه + 3 کیلوگرم در تن مکمل اسید آلی اُرگاسید، 4- جیره پایه + 50 گرم در تن پروبیوتیک پروتکسین و 5- جیره پایه + 2 کیلوگرم در تن پری بیوتیک مانان الیگوساکارید. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک دارای اثرات معنی داری بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ می باشند. بر این اساس حداکثر وزن تخم مرغ در تیمارهای دریافت کننده اسید آلی و پری بیوتیک بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد معنی دار بود. گرم تخم مرغ تولیدی و ضریب تبدیل خوراک در تیمار دریافت کننده پری بیوتیک بطور معنی داری بهبود یافت. بیشترین وزن پوسته تخم مرغ نیز در تیمار دریافت کننده پری بیوتیک بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری نشان داد. از بین فاکتورهای خونی غلظت گلوکز خون در تیمار دریافت کننده اسید آلی نسبت به تیمار شاهد و آنتی بیوتیک بطور معنی داری افزایش پیدا کرد. از نتایج حاصل چنین استنتاج می شود که استفاده از اسید آلی و پری بیوتیک مانان الیگو ساکارید می توانند اثرات مثبتی بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخم گذار داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of antibiotic and its possible alternatives (organic acid, probiotic, prebiotic) on performance, egg characteristics and blood metabolites of commercial laying hens

نویسندگان [English]

  • mosayeb shalaei 1
  • seyyed mohammad hosseini 2
1 University of Birjand
2 Department of Animal Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate and compare antibiotic, organic acid, probiotic and prebiotic effects on performance, egg quality and blood metabolites in commercial laying hens. The experiment was a completely randomized design with 160 laying hens strain Hy line (W-36) from 32 to 42 weeks of age with 5 treatments and 4 replicates of 8 hens each. The experimental treatments consisted: 1- basal diet, 2- basal diet + 150 g/ton oxy tetracycline antibiotic, 3- basal diet + 3 kg/ton of organic acid supplementation, 4- basal diet + 50 g/ton probiotic (Protexin) and 5- basal diet + 2 kg/ton of mannan oligosaccharide prebiotic. The results showed that the use of antibiotic, organic acid, probiotic and prebiotic have significant effects on performance and egg quality traits. Accordingly, the maximum egg weight was obtained in treatments receiving organic acid and prebiotic that was significant compared to control treatment. Egg mass and feed conversion ratio in treatment received prebiotic significantly improved. The maximum egg shell weight was obtained in treatment received prebiotic that compared to the control treatment showed a significant increase. Between blood factors, glucose concentration in treatment received organic acid compared to control and antibiotic treatments, significantly increased. Consequently the use of organic acids and mannan oligosaccharides can have positive effects on performance and egg characteristics of laying hens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic alternatives
  • Performance
  • Egg characteristics
  • Blood metabolites
  • laying hens
1- سید پیران، ع.، ع. نوبخت، و ص. خدایی. 1390. اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ های تخم گذار. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. 17: 1122-1111.
2- ضیائی، ح.، م. باشتنی، م. ا. کریمی ترشیزی، ح. نعیمی پور، و ه. فرهنگ فر. 1390. اثرات مکمل جیره ای آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پربیوتیک و اسید آلی به عنوان ترکیبات محرک رشد روی عملکرد رشدی و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی سویه تجاری راس. نشریه دامپزشکی، شماره 91. ص: 24-14.
3- طهماسبی، ع.، ک. فلکیان، غ. مقدم، ا. تقی زاده، و ج. بیات کوهسار. 1389. تأثیر ساکارومایسس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینا مایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوجه های گوشتی. نشریه پژوهشهای علوم دامی، 2: 68-61.
4- ماندگار، س. 1388. تولید گوشت طیور بدون استفاده از آنتی بیوتیک. نشریه دامپزشکی 18. ص: 6-4.
5- Abdel-Fattah, S. A., M. H. EI-Sanhoury, N. M. EI-Mednay, and F. Abdel-Azeem. 2008. Thyroid activity, some blood constituents, organs morphology and performance of broiler chicks fed supplemental organic acids. Int. J. Poult. Sci. 7: 215-222.
6- Arun, K. P., V. R. Savaram, V. L. N. R. Mantena, and R. S. Sita. 2006. Dietary supplementation of Lactobacillus sporogenes on performance and serum biochemico-lipid profile of broiler chicken. J. Poult. Sci. 43: 235-240.
7- Belyavin, C. G., and A. G. Marangos. 1987. Natural products for egg yolk pigmentation. Butterworths press. pp: 47- 68.
8- Farkhoy, M., T. Khalighysigarody, and F. Niknafas. 1984. Poultry breeding guide. Koasar Press. pp: 150-266.
9- Ferket, P. R. 2002. Use of oligosaccharides and gut modifiers as replacements for dietary antibiotics. Proceeding 63rd Minnesota Nutrition Conference, September 17-18, Eagan, MN, pp 169-182.
10- Ferket, P. R., and A. G. Gernat. 2006. Factors that affect feed intake of meat birds. Int. J. Poult. Sci. 5: 905-911.
11- Fuller, R. 1989. Probiotics in man and animals. J. Appl. Bacteriol. 66: 365-378.
12- Funk, E. M. 1948. The relation of yolk index determined in natural position to the yolk index as determined after separating the yolk from the albumen. Poult. Sci. 27:367.
13- Gallazzi, D., A. Giardini, M. Grazia Mangiagalli, S. Marelli, V. Ferrazzi, C. Orsi, and L. Guidobono Cavalchini. 2008. Effects of Lactobacillus acidophilus D2/ CSL on laying hen performance. Italian. J. Anim. Sci. 7: 27-37.
14- Gama, N. M. S. Q., M. B. C. Olivera, E. Santin, and J. Berchieri. 2000. Supplementation with organic acids in diets of laying hens. Ciencia Rur., Santa Maria. 30: 499-502.
15- Gibson, G. R., and M. B. Roberforid. 1995. Dietary manipulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. J. Nutr. 125:1401-1412.
16- Gilliland, S. E., C. R. Nelson, and C. Maxwell. 1985. Assimilation of cholesterol by Lactobacillus acidophilus bacteria. Appl. Environ. Microbiol. 49:337-381.
17- Hernandez, F., J. Madrid, V. Gracia, J. Orengo, and M. D. Megias. 2004. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility and digestive organ size. Poult. Sci. 83:169-174.
18- Hinton, M., and A. H. Linton. 1988. Control of Salmonella infections in broiler chickens by the acid treatment of their feed. Vet. Rec. 123: 416-421.
19- Hooge, D. M. 2004. Meta-analysis of broiler chicken pen trials evaluating dietary mannan oligosaccharide 1993-2003. Int. J. Poult. Sci. 3, pp. 163-174.
20- Kocher, A., P. Garcia, and L. A. Tucker. 2005. Effects of Bio-Mos for laying hens 20-52 weeks under commercial conditions. World Poultry Science Association, 15th European Symposium on Poultry Nutrition, Balatonfüred, Hungary. 25-29.
21- Langhout, P., and T. Sus. 2005. Volatile fatty acids improve performance and quality. Int. Poult. Prod. 13(3): 17.
22- Mahdavi, A. H., H. R. Rahmani, and J. Pourreza. 2005. Effect of probiotic supplements on egg quality and laying hens performance. Int. J. Poult. Sci. 4(7): 488-492.
23- Morisse, J. P., R. Maurice, and J. P. Cott. 1993. Assessment of the activity of a FOS in rabbit infected with E.coli Annual Zootechnology. 42: 81-87.
24- North, M. O. 1984. Commercial chicken production manual. 3rd Ed. Page: 291.
25- Panda, A. K., S. R. Rao, M. V. L. N. Raju, and S. S. Sharma. 2008. Effect of probiotic (Lactobacillus sporogenes) feeding on egg production and quality, yolk cholesterol and humoral immune response of White Leghorn layer breeders. J. Sci. Food Agr. 88(1): 43-47.
26- Roland, D. A. S. 1988. Research note: Egg shell problems: estimates of incidence and economic impact. Poult. Sci. 67(12): 1801-1803.
27- Roy, R. D., F. W. Edens, C. R. Parkhurst, M. A. Qureshi, and G. B. Havenstein. 2002. Influence of a propionic acid feed additive on performance of turkey poults with experimentally induced poult enteritis and mortality syndrome. Poult. Sci. 81: 951-957.
28- Safamehr, A. R., and A. Nobakht. 2008. Effect of probiotic (Protexin) on performance, blood biochemical parameters and egg quality in laying hens. J. Agr. Sci. 4: 61-71.
29- SAS Institute. 2004. User,s Guids Version 9.1: Statistics. SAS Institute, Cary N.C.
30- Sirvydis, V., R. Bobiniene, D. Gudaviciute, R. Cepuliene, V. Semaska, D. Vencius, and I. Kepaliene. 2006. Influence of a prebiotic feed additive on some biochemical indices of blood and intestinal microbiota of broiler chickens. Poult. Sci. 4: 57-62.
31- Soltan, M. A. 2008. Effect of dietary organic acid supplementation on egg production, egg quality and some blood serum parameters in laying hens. Int. J. Poult. Sci. 7: 613-621.
32- Yalcin, S., A. Sehu, and K. Sarifakiogullari. 2000. Yumurta tavugu rasyonlarinda laktik asit kullaniminin bazi yumurta kalite ozelliklerine etkisi. National Animal Nutrition, Congress, Isparta, Turkey. (Cited in Yesilbag and Colpan, 2006), pp: 600-604.
33- Yang, Y., P. A. Iji, and M. Choct. 2009. Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a review of the role of six kinds of alternatives to in feed antibiotics. Worlds Poult. Sci. J. 65, pp. 97-114.
34- Yesilbag, D., and I. Colpan. 2006. Effects of organic acid supplemented diets on growth performance, egg production and quality on serum parameters in laying hens. Rev. Med. Vet. 157: 280-284.
CAPTCHA Image