مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه علوم دامی، دانشـکده ی علـوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

4 گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

بیماری آنفلوانزای طیور که از خانواده اورتومیکسوویروس ها می باشد از جمله بیماری هایی است که تاثیر مهمی بر دستگاه تنفسی، گوارشی و عصیی پرندگان دارد. در ژن Mx در طیور، نوع اسید آمینه در جایگاه 631 فعالیت ضد ویروسی پروتئین های Mx در مقابل ویروس آنفلوآنزا را تعیین می کند. حضور یک چند شکلی تک نوکلئوتیدی A یا G در جایگاه 2032 این ژن باعث تنوع اسید آمینه در موقعیت 631 (سرین به آسپاراژین) در پروتئین Mx شده که به ترتیب موجب فعالیت آنتی ویروسی مثبت و منفی می شوند. در مجموع 250 نمونه خون به طور تصادفی برای شناسایی چند شکلی های آللی در جایگاه ژنی Mx از سویه های مرغ تجاری گوشتی، تخم گذار و مرغ های مولد از ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران، فارس و خراسان جمع آوری گردید. استخراج DNA انجام و با استفاده از PCR و آغازگرهای ویژه ژن Mx قطعه ای به طول 299 جفت باز از اگزون 13 این جایگاه ژنی تکثیر و از روش PCR-RFLP با هضم آنزیمی محصولات PCR توسط آنزیم برشی Hpy8I برای شناسایی چند شکلی استفاده شد. فراوانی آللی به ترتیب در جمعیت مرغ های بومی ساری (692/0) A و (308/0) G، مرغ بومی شیراز (577/0) A و (423/0) G، مرغ بومی مشهد (604/0) A و (396/0) G، جمعیت مرغ گوشتی نژاد راس (46/0) A و (54/0) G و در جمعیت مرغ تخم گذار (86/0) A و (14/0) G محاسبه شد. با توجه به مشاهده چند شکلی در موقعیت 2032 ژن Mx و نقش مهم آلل A در مقاومت و آلل G در حساسیت به بیماری آنفلوانزا، احتمالا می توان از این ژن نشانگر در برنامه های اصلاح نژاد استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of single nucleotide polymorphisms of Mx gene in different strains of commercial broiler, layer and native chickens

نویسندگان [English]

  • sedighe malekshahdehi 1
  • Seyed Hasan Hafezian 2
  • Ghodratollah Rahimimianji 3
  • Zarbakht Ansari Pirsaraei 4
1
2
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.
4 Department of Animal Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Avian influenza is a contagious viral disease affecting the respiratory, digestive and nervous system of birds belong to orthomyxovirus family. In the chicken Mx gene, type of amino acid at position 631 determines the antiviral activity against influenza and vesicular stomatitis virus. A single nucleotide polymorphism (SNP) at position 2032, responsible for the variation of amino acid at position 631 (Ser to Asn) of the Mx protein, has been demonstrated to be responsible for positive or negative antiviral activity of Mx proteins., The allele A and G at position 2032 corresponds to the positive and negative antiviral activity, respectively. In order to identify gene polymorphism at Mx locus, 250 blood samples randomly were collected from Sari, Shiraz, Mashhad native fowls breeding station , commercial broiler and layer flocks. DNA was extracted and a fragment with the length of 299 bp from the exon 13 of Mx locus was amplified by a specific primer pairs. PCR-RFLP method was used to identify of polymorphism in coding sequence of the Mx gene using Hpy8I restriction enzyme. The frequency of alleles were estimated A (0.692) and G (0.308) in Sari, A (0.577) and G (0.423) in Shiraz, A (0.604) and G (0.396) in Mashhad, A (0.46) and G (0.54) in commercial broiler and A (0.86) and G (0.14) in layer strain, repectively. According to the observed polymorphism at position 631 of Mx protein and its important role in susceptibility to influenza disease it may be possible to use this marker gene in breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • influenza
  • Polymorphism
  • Mx gene
  • native fowls
  • broiler layer
CAPTCHA Image