اثرات اسانس گیاه دارویی بومی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم تولید گاز و کشت پیوسته دو جریانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

دانشکده علوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای با استفاده از تکنیک تولید گاز و سیستم کشت پیوسته دوجریانه بود. آزمایش تولید گاز با افزودن سطوح 0، 400، 800، 1200، 1600، 2000، 2400 و 4800 میلی‏گرم اسانس به یک لیتر محیط کشت انجام شد. در مرحله بعد پنج فرمنتر کشت پیوسته دو جریانه (1750 میلی‌لیتر) در سه دوره متوالی 9 روزه مورد استفاده قرار گرفت. دما C°5/38 و نرخ رقت فاز مایع (10 درصد بر ساعت) و فاز جامد (5 درصد بر ساعت) ثابت نگه داشته شد. فرمنترها روزانه با 120 گرم ماده خشک تغذیه ‌شدند. تیمارها با چینش طرح بلوک کاملاً تصادفی شامل سطوح مختلف اسانس (0، 800، 1600 و 2400 میلی‏گرم در لیتر) و یک سطح موننسین (1/0 درصد ماده خشک جیره) بود. افزودن اسانس مروتلخ به جیره موجب کاهش پتانسیل تولید گاز، تجزیه پذیری ماده آلی و پروتئین میکروبی شد. قابلیت هضم ماده آلی و NDF در سطح 800 میلی‏گرم در لیتر اسانس نسبت به تیمار شاهد در سیستم کشت پیوسته دوجریانه به طور معنی‏داری افزایش یافت. غلظت نیتروژن آمونیاکی قبل از خوراک صبح در تیمارهای با سطح 1600 و 2400 میلی‏گرم در لیتر نسبت به تیمار شاهد پایین‏تر بود. میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی در 8 ساعت پس از خوراک دهی در بالاترین سطح اسانس (2400 میلی‏گرم در لیتر) کم‏ترین مقدار را داشت. نتایج مشخص نمود که اسانس مروتلخ خواص ضد میکروبی داشته و می‌تواند تخمیر شکمبه‌ای را تحت تاثیر قرار دهد. استفاده از سطح پایین روغن‏های ضروری موجود در اسانس مروتلخ می‏تواند بهبود دهنده قابلیت هضم مواد مغذی در شکمبه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of Salvia mirzayanii essential oil on rumen microbial fermentation and nutrient digestibility using gas production and dual flow continuous culture system

نویسندگان [English]

  • Younes Ouladshanbe
  • Mohsen Sari
  • Morteza Chaji
  • Tahereh Mohammadabadi
  • Mohammad Bojarpour
Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of different doses of salvia mirzayanii essential oils on gas production parameters, fermentation characteristics using gas production and dual flow continuous culture system. Trearments in the gas production experiment was adding 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 and 4800 mg/l of salvia mirzayanii essential oils to the media. In the second experiment, five 1750-mL dual-flow continuous culture fermenters were used in 3 replicated periods of 9 d. Temperature (38.5°C) and liquid and (10%/h) solid (5%/h) dilution rates were kept constant in the fermenters. Fermenters were fed daily with 120 g dry matter. Treatments arranged as complete randomized block design included levels of essential oils from salvia mirzayanii (800, 1600, 2400 mg/l) and a monensin (0.1 percent of the diet dry matter). Addition essential oils of salvia mirzayanii to diet lead to decrease asymptotic gas production, organic matter degradability and biomass. Dry matter digestibility and NDF with the level of 800 mg/l essential oil compered to control treatment were significantly increased. Concentration of NH3-N was less for pre-feeding (0 h) in treatments with T2 and T3 compared with control treatment. The average of concentration NH3-N was lowest in highest level of essential oils eight hours after feeding. The results showed that using of low level of salvia mirzayanii essential oils could improve nutrient digestibility in the rumen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salvia mirzayanii essential oils
  • nutrient digestibility
  • dual flow continuous culture system
CAPTCHA Image