تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

شهید باهنر کرمان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی استفاده از کنجاله سیاه دانه بر عملکرد رشد، پارامترهای خونی، اجزای لاشه و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی انجام شد. به تعداد 300 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار (هر کدام شامل پانزده پرنده) مورد استفاده قرار گرفت. جیره های آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون کنجاله سیاه دانه) و سطوح 5، 10، 15 و20 درصد کنجاله سیاه دانه بودند. در کل دوره، مصرف خوراک پرنده های تغذیه شده با 5 و 15 درصد کنجاله سیاه دانه از نظر آماری بیشتر از گروه شاهد بود. اضافه وزن پرنده های تغذیه شده با 15 درصد کنجاله سیاه دانه به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود. همچنین ضریب تبدیل غذایی پرنده های تغذیه شده با 20 درصدکنجاله سیاه دانه از نظر آماری بیشتر از گروه شاهد بود. هیچ تفاوت معنی داری در کلسترول زرده تخم، فراسنجه های خون (شامل گلوکز، تری گلیسرید،HDL وکلسترول) و پارامترهای کیفیت گوشت (اسید تیوباربیتوریک، ظرفیت نگهداری آب، افت خونابه، افت در نتیجه پخت) بین تیمارها مشاهده نشد. همچنین استفاده از سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه تاثیر معنی داری بر وزن نسبی ارگانهای داخلی، به جز سنگدان، نداشت. کنجاله سیاه دانه به طور قابل توجهی هزینه خوراک را در مقایسه با گروه شاهد کاهش داد. بنابراین با استفاده از کنجاله سیاه دانه تا سطح 15 درصد در جیره بلدرچین ژاپنی می توان اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشید و هزینه خوراک و تولید گوشت را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of using different levels of Nigella sativa meal on the growth performance and meat quality of Japanese quails

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Mousapour
  • mohamad salarmoini
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of dietary Nigella sativa meal (NSM) on the growth performance, blood parameters, carcass characteristics, egg yolk cholesterol and meat quality in Japanese quail. For this purpose 300 one-day old Japanese quail chicks in a completely randomized design was used with five treatments in four replicates )containing 15 birds each(. The experimental diets were control group (without NSM) and diets containing 5, 10, 15 and 20% of NSM. Feed intake of birds fed diets with 5 and 15% of NSM were statistically higher than control group. Weight gain in birds fed with 15% of NSM was significantly higher than control group. Feed conversion ratio of birds fed diets with 20% of NSM was statistically higher than control. No significant treatment effect was observed on egg yolk cholesterol, blood parameters (including triglyceride, HDL and total cholesterol concentrations) and meat quality parameters (TBA, WHC, Dripping loss, Cooking loss). And also the use of different levels of NSM had no any significant effect on internal organs weight, except gizzard. NSM significantly decreased feed costs compared to control group. So, by using NSM up to 15% in Japanese quails diets, can improve weight gain and feed conversion ratio and decrease feed and meat production costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese quail
  • Growth performance
  • Nigella sativa meal