بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشـکده علـوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشـگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان،خوزستان، ایران

چکیده

شناخت جنبه های ژنتیکی و ژن های عمده تأثیر گذار بر روی توازن انرژی، تولید شیر، باروری، ایمنی و مصرف خوراک از علاقه‏مندی‏های اخیر محققان ژنتیک و اصلاح نژاد می باشد. گاو نجدی شاخص‏ترین نژاد گاو بومی استان خوزستان می باشد. برای انجام این تحقیق از 15 رأس گاو نجدی در ایستگاه گاو نجدی شوشتر خون گیری به عمل آمد.DNA از خون کامل به کمک روش بوم و همکاران استخراج شد و واکنش زنجیره ای پلی مراز جهت تکثیر دو قطعه 566 و544 جفت بازی از جایگاه پروموتوری ژن لپتین انجام شد. پس از اطمینان از صحت توالی تکثیر شده بر روی ژل آگارز 1 درصد، توالی‏یابی انجام گردید و اجزای پروموتور ژن لپتین در گاو نجدی مشخص گردید. در این بررسی شش جهش در قطعه اول (566 جفت بازی) مشاهده گردید که دو جهش آن نقطه ای، از نوع Transition و Transversion بود و چهار جهش Frameshift که سه جهش آن از نوع Deletion و یکی از نوع Insertion بود شناسایی شد. همچنین در قطعه دوم (544 جفت بازی) سه جهش مشاهده گردید که شامل دو جهش نقطه ای، از نوع Transition و Transversion و یک جهش Frameshift از نوع Deletion در ناحیه پروموتور ژن لپتین بودند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که جهش‏های مزبور بر روی باکس ها و اجزای پروموتور ژن لپتین تأثیر نداشتند. همچنین در این بررسی توالی های مربوط به تک تک نمونه ها در هر دو قطعه از لحاظ میزان شباهت با توالی‏های ثبت شده مورد مقایسه قرار گرفت که نتایجBLAST درصد شباهت بالایی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of Leptin gene Promoter in the Najdi Cows

نویسندگان [English]

  • fatemeh amraei 1
  • Hedayatollah roshanfekr 2
  • Jamal Fayazi 1
  • Mohammad Bojarpour 3
2 Department of Animal Science, University of Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources, Khuzestan, Iran.
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Food Industry, University Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

Identification of associated genes with energy balance, yield and feed intake are recent interests of the animal breeding researchers. Najdi breed is the famous cattle breed in the Khuzestan province. In this research for The investigation of Leptin gene Promoter ,from 15 Najdi cows in the Shushtar cattle center station was taken. DNA from whole blood was Extracted and 544bp and 566 bp two pieces of was used for amplification. After ensuring the correctness PCR products on agarose gel 1% sequences gene was performed and component promoter leptin was found in Najdi cow. In the first fragment(566bp) of the study was recognized, 6 Mutation, two point mutations one of the transition and the other was transversion and four frameshift mutations that mutations of another typ of, deletion and insertion. In the second segment(544bp( was observed in the leptin gene promoter region two point mutations one of the transition and the other was transversion and deletion of a frameshift Mutation The results of this study showed that reports Mutations on boxes and component promoter did not affect leptin gene.In this study was compared the sequence corresponding to a single on sample in terms of both pieces were registered on sequence similarity with other region that blast results showed a high percentage of similarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leptin gene
  • PCR
  • Promoter
  • Mutation
CAPTCHA Image