تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز)

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر زمان برداشت بقایای زعفران بر ارزش غذایی آن بود. ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای- روده ای بقایای زعفران با استفاده از روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز) تعیین شد. در این آزمایش بقایای زعفران برداشت شده در اواخر مرحله رشد رویشی گیاه با بقایای زعفران برداشت شده در اوایل مرحله رکود گیاه مورد مقایسه قرار گرفت. داده های آزمایشی بر مبنای آزمون T-test و با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد در اوایل مرحله رکود گیاه، میزان فیبر نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی افزایش یافت در حالی که میزان پروتئین خام کاهش داشت. زمان برداشت بقایای زعفران تأثیر معنی داری بر غلظت ترکیبات فنولی آن نداشت. تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و تولید گاز در ساعت های 0، 2، 4، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 انکوباسیون تعیین شد. بخش سریع تجزیه ماده خشک (a) ، تجزیه پذیری موثر ماده خشک ، قابلیت هضم شکمبه ای ماده خشک و قابلیت هضم ماده خشک در کل دستگاه گوارش در بقایای زعفران برداشت شده در اوایل مرحله رکود به طور معنی داری کاهش یافت. همچنین در بقایای برداشت شده در این مرحله، تولید گاز حاصل از بخش با پتانسیل تجزیه پذیری (b)، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی کاهش نشان داد. به طور کلی از نتایج این آزمایش می‌توان چنین برداشت کرد که ارزش غذایی بقایای زعفران در اواخر مرحله رشد رویشی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth Nutritive Value of Saffron Residues Harvested at Different Stages by in situ and in vitro (Gas Production) Methods

نویسندگان [English]

  • Vahid Kardan Moghadam 1
  • Mohammad Hassan Fathi Nasri 1
  • Reza Valizadeh 2
  • Seyyed Homayoun Farhangfar 1
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The chemical composition, ruminal degradability parameters, ruminal and post ruminal digestibility of saffron residues were determined using in situ and in vitro (gas production) methods. The harvested residues at late vegetative phase were compared with the residues harvested at the early dormant phase. The results showed that NDF and ADF concentration of harvested residues at early dormant phase were higher where as it content of CP was significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degradability parameters
  • Gas production
  • Saffron residues
CAPTCHA Image