مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

آزمایشی جهت بررسی سه تعداد کنجاله سویا بر خصوصیات آزمایشگاهی، عملکرد و قابلیت هضم پروتئین در جوجه‌های گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی (42-0 روزگی) انجام شد. 195 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 به 15 گروه شامل 3 تیمار در 5 تکرار و 13 جوجه در هر تکرار تقسیم شدند. جهت اندازه‌گیری قابلیت هضم پروتئین از 30 قطعه جوجه در 5 تکرار 2 قطعه‌ای استفاده شد. از دو کنجاله سویا ایرانی و یک نوع کنجاله سویا آرژانتینی که بر اساس خصوصیات آزمایشگاهی (حلالیت پروتئین، شاخص تخریب حرارتی و فعالیت اوره‌آز) به انواع کیفیت‌ بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شدند، استفاده شد. قابلیت هضم پروتئین سه نوع کنجاله مشابه بود. اضافه وزن و خوراک مصرفی تنها در دوره آغازین و ضریب تبدیل غذایی در هر یک از دوره‌ها و کل دوره در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی انواع کنجاله معنی دار نبود. اضافه وزن و خوراک مصرفی در دوره رشد با کنجاله سویا با کیفیت بالا در مقایسه با کیفیت متوسط و پایین افزایش یافت. در حالیکه در دوره پایانی و کل دوره در کنجاله سویا با کیفیت بالا و پایین یکسان بود، اما در دوره پایانی با کنجاله سویا با کیفیت متوسط در مقایسه با کیفیت بالا و پایین و در کل دوره تنها در مقایسه با کیفیت بالا کاهش یافت. سه نوع کنجاله تاثیر متفاوتی بر وزن پانکراس و چربی محوطه بطنی در 21 و 42 روزگی نداشتند. وزن کبد در 21 روزگی در تیمارها مشابه بود و در جوجه‌های تغذیه شده با کنجاله سویا با کیفیت متوسط در 42 روزگی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritive Value of Three Soybean Meals through in vitro techniques and in vivo evaluation in Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • Marzieh Afkhami
  • Hasan Kermanshahi
  • Abolghasem Golian
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

A CRD experiment was conducted to study three different soybean meals on experimental qualitative properties, digestibility of protein and performance in broiler chickens for a 42 day period. A total of 195 day-old Ross 308 male broiler chickens were randomly distributed to 3 dietary treatments with five replicates of 13 chicks each. To measure digestibility of protein, thirty 15-day-old Ross 308 male broiler chickens were randomly distributed to 3 dietary treatments with five replicates of 2 chicks each. Three soybean meals including two Iranian and one Argentinean ones classified according to experimental properties (Urease activity, Protein Solubility and Heat Damaged Index) into classes of high, medium and low quality soybean meals were used. Protein digestibility was similar in different treatments. Weight gain and feed intake only in starter and feed conversion ratio in each period were not affected by treatments. Weight gain and feed intake in growing period increased significantly using high quality soybean meal, However they were not affected by low and medium quality soybean meals. Weight gain and feed intake were not affected by high and low quality soybean meals in finisher and overall and there was not also significant using medium and low quality soybean meals during the overall period. However they decreased by medium quality soybean meal in finisher and overall period. Pancreas and abdominal fat weights at 21d and 42d were not affected by different treatments. Liver weight at 21d was the same in different treatments while it decreased significantly at 42d by medium quality soybean meal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chicken
  • Protein quality
  • Soybean meal
  • Urease activity
CAPTCHA Image