دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تیر 1389 
تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

10.22067/ijasr.v2i2.4101

جواد بیات کوهسار؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رشید صفری


کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس

10.22067/ijasr.v2i2.4106

محمد رضا احسنی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ مهدی حسنی درخشان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی

10.22067/ijasr.v2i2.4105

وحید مولائی؛ رحیم عصفوری؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ صابر قنبری؛ مهدی نیکمرد