بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی‏ها برای جوجه‌های گوشتی در سن 42 روزگی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهر کرمان، کشور ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ین آزمایش به منظور بررسی اثرات سطح استفاده و درجه اشباعیت چربی‏ها بر میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن (TMEn) آن‏ها در جوجه‌های گوشتی در سن 42 روزگی انجام شد. چربی حیوانی پیه، روغن پنبه دانه و سه مخلوط از این دو چربی شامل مخلوط 1 حاوی 25 درصد چربی حیوانی و 75 درصد روغن پنبه دانه، مخلوط 2 شامل نسبت مساوی از این دو چربی و مخلوط 3 شامل 75 درصدچربی حیوانی و 25 درصد روغن پنبه دانه در سطوح صفر، 3 ، 6 و 9 درصد به یک جیره پایه اضافه شدند. میزان TMEn این جیره‌های آزمایشی و جیره پایه به روش سیبالد تعیین گردید. برای انجام آزمایش 136 قطعه جوجه خروس گوشتی 42 روزه انتخاب شد و هر دو قطعه به یک قفس متابولیکی منتقل گردید. به هر تیمار 4 تکرار 2 قطعه ای اختصاص داده شد. ترکیب اسیدهای چرب و سایر خصوصیات شیمیایی چربیها نیز تعیین شد. نحوه عکس العمل TMEn جیره‌های آزمایشی در اثر افزایش سطح چربی به صورت خطی بود. میزان TMEn چربی‏ها با افزایش سطح چربی کاهش یافت. اثر همکوشی که از روی اختلاف مقدار انرژی تعیین شده چربی‌های مخلوط با مقدار محاسبه شده تعیین می شود در سطوح پایین چربی بیشتر بود. بهترین معادله برای برآورد TMEn با استفاده از 3 پارامتر قابلیت سوخت و ساز حقیقی ماده خشک جیره‌های آزمایشی، درصد اسید چرب الئیک و میزان انرژی خام چربی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Available Energy Values of Fats for Broiler Chickens at 42 Days of Age

نویسندگان [English]

  • Mohammad salarmoini 1
  • Abolghasem Golian 2
  • Hasan Kermanshahi 2
1 Department of Animal Science. College of Agriculture. Shahid Bahonar University of Kerman. Kerman. Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted to determine the effect of different inclusion rates and degree of saturation of fat sources on
true metabolizable energy corrected to zero nitrogen retention ( TMEn) values in broiler chickens at 42 days of age. Animal
fat and cotton seed oil were blended in the proportions of: 0.25:0.75 , 0.50:0.50 , 0.75:0.25. The three blends together with
the animal fat and cotton seed oil were each added at 0, 3, 6 and 9 percent to a basal diet. Fats were analyzed for most
chemical parameters (fatty acid profile, gross energy, dry matter, peroxid value, acid value, sophonification index, iodin
index, unsophonification index). The experimental diets were evaluated for TMEn according to Sibbald method. 136 male
broiler chicks were selected at 42 days of age and randomely distributed in 68 cages. Each treatment had 4 replicates of 2
birds each. There wasn't any significant deviation from linearity in the response of dietary TMEn to added fat. Synergism , as
demonstrated by a higher determined than calculated TMEn values, was detected with fat blends. For all fats, the best
regression equation can be achieved from the 3 following parameters: true dry matter digestibility, oleic acid level and gross
energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • True metabolizable energy
  • Animal fat
  • Cotton seed oil
  • Fat blends
  • Broiler chicken
CAPTCHA Image