اثرات مصرف بیکربنات سدیم به صورت سرک بر کاهشبروز لنگش و بهبود عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان. زنجان. ایران.

چکیده

به منظور اثرات تغذیه ای بیکربنات سدیم و تأثیرات مصرف آن بر روی بروز لنگش و عملکرد دام ها تعداد 100 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی 75/5 75/251 در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 42 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های مورد آزمایش عبارت بودند از: گروه شاهد، که هیچ گونه ماده افزودنی علاوه بر جیره پایه دریافت نکرده بودند و گروه آزمایشی که دام ها مقدار 50 گرم بیکربنات سدیم به ازای هر راس در روز دریافت کرده بودند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که اثر تیمار آزمایشی روی ماده خشک مصرفی (001/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Sodium Bicarbonate as a Top-Dress on Reducing Lameness and Improving the Performance of Holstein Feedlot Cattle

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Nouri 1
  • Hamid Amanlou 2
  • Davood Zahmatkesh 1
  • Ehsan Mahjoobi 1
1 Department of Animal Science, Zanjan Faculty of Agriculture, Zanjan, Iran
2 Department of Animal Science, Zanjan Faculty of Agriculture, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In order to study of effects of sodium bicarbonate on lameness occurrence and the performance of feedlot cattle, 100 Holstein
bull calves (251.75 ± 5.75) were used in a completely randomized design. Calves were group fed a similar basal diet during
42 days experimental period. Used treatments included 1) control treatment without feed additive, and 2) experimental diet
that calves consumed 50 g/d sodium bicarbonate. Results showed that the effect of experimental diet on dry matter intake
(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium bicarbonate
  • Lameness
  • Performance and Holstein bull calves
CAPTCHA Image