بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این آزمایش ژن های کاندیدای کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین که در صفات مهم اقتصادی نظیر تولید شیر، کیفیت و کمیت گوشت و صفات رشد نقش دارند در گوسفند کردی بررسی شد. از تعداد 100 گوسفند ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی واقع در شیروان بطور تصادفی خونگیری بعمل آمد. استخراج DNA از خون و واکنش زنجیره پلی مراز (PCR) جهت تکثیر ناحیه چند شکل ژن های کالپاستاتین،کالپین و بتا لاکتوگلوبولین انجام گرفت. واکنش های هضم آنزیمی قطعات تکثیر شده ژنهای کالپاستاتین و بتا لاکتوگلوبولین بترتیب بوسیله آنزیمهای محدودگرNcoI و RsaI انجام گردید. فراوانی آللهای M و N ژن کالپاستاتین در این نژاد بترتیب 88/0 و 12/0 و برای آللهای A وB ژن بتا لاکتوگلوبولین بترتیب 51/0 و 49/0 بدست آمد. برای بررسی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ژن کالپین از روش SSCP استفاده شد و فراوانی آللهای a وb به ترتیب 96/0 و 04/0 بود. آزمون 2χ تعادل هاردی - واینبرگ را برای هر سه جایگاه ژنی کالپاستاتین و بتالاکتوگلوبولین و کالپین در جمعیت مورد مطالعه نشان داد. متوسط هتروزیگوسیتی برای جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتا لاکتوگلوبولین بترتیب 21/0، 08/0 و 50/0 به دست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Study of Calpastain, Calpain and Beta-Lactoglobulin Loci in Kordi Sheep

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Nassiri 1
 • Reza Valizadeh 2
 • Mojtaba Tahmoorespur 1
 • Ali Javadmanesh 1
 • Saheb Foroutanifar 1
1 Department Animal Science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The genotypes for beta-lactoglobulin (Blg) and calpastatin (Cast) were determined by polymerase chain reaction (PCR) and
restriction enzyme digestion and genotyped for calpain (Capn) by PCR-SSCP method in a native Iranian breed sheep, Kordi.
Blood samples were collected from 100 pure bred Kordi sheep from Kordi breeding station located in Shirvan, Mashhad. The
extraction of genomic DNA was based on Guanidin Thiocyanate-Silica gel method. After PCR reaction, amplicons were
digested with restriction enzymes MspI and RsaI for beta-lactoglobulin and calpastatin genes, respectively. The betalactoglobulin
locus had 3 genotypes with frequencies of 0.24, 0.54 and 0.22 for AA, AB and BB, respectively; calpastatin
genotypes had 2 genotypes with frequencies of 0.76 and 0.24 for MM and MN genotypes, respectively. Calpain genotypes
were analyzed with SSCP method, which was 2 genotypes with frequencies of 0.92 and 0.08 for AA and AB, respectively.
Heterozygosity value for beta-lactoglobulin locus was 50% and for calpastatin and calpain loci was very low (21% and 8%
respectively). χ2 test confirmed the Hardy-Weinberg equilibrium for three loci in this population. These data provide evidence
that Iranian’s Kordi sheep breed have a variability, which opens interesting prospects for future selection programs,
especially marker-assistant selection between different genotypes of different locus and milk and chess characteristics, gain
and meat traits and also for preservation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beta-lactoglobulin
 • Calpastatin
 • Calpain
 • Polymorphism
 • Kordi Sheep 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5-
CAPTCHA Image