اثر استفاده از نسبت های مختلف اسید آمینه ایده آل بر عملکردجوجه های گوشتی نر و ماده در دوره 21 تا 42 روزگی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طیبعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آزمایشی برای ارزیابی پاسخ جوجه‌های گوشتی نر و ماده به نسبت‌های مختلف اسید آمینه ایده آل در دورة رشد (21 تا 42 روزگی) انجام شد. نسبت‌هایی که برای محاسبه احتیاجات اسیدهای آمینه به کار رفتند شامل)1994NRC(، IICP (Illinoise Ideal Chick Protein)، Feedstuff وRPAN (Rhone Poulec Animal Nutrition) بودند، که با یکدیگر و با جیره ذرت و سویا به عنوان جیره کنترل مثبت مقایسه شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل 2×5 انجام شد. تمام جیره‌ها به صورت نیمه خالص و به صورت هم کالری (3200 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم) و هم نیتروژن (25/14 % پروتئین خام) تهیه شدند. اسید گلوتامیک به عنوان منبع ازت غیر پروتئینی به کار رفت. نتایج نشان داد که افزایش وزن جوجه‌های نر بطور معنی داری بالاتر از جوجه‌های ماده می‌باشد. مقایسات در جوجه‌های نر نشان داد که جوجه‌های تیمار کنترل مثبت بالاترین افزایش وزن را نسبت به سایر تیمارها داشتند. در بین نسبت‌های مختلف، نسبت‌های IICP بالاترین افزایش وزن را ایجاد کردند. نتایج حاصله در جوجه‌های ماده نیز نشان داد که تیمار کنترل مثبت بالاترین افزایش وزن را در بین تیمارها به خود اختصاص داد. در جوجه‌های ماده نیز IICP عملکرد بهتری نسبت به سایر تیمارها نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Ideal Amino Acid Ratios on Male and Female Broiler Chicks During 21 to 42 d of Age

نویسندگان [English]

 • reza Taherkhani 1
 • Mahmod Shivazad 2
 • mojtaba Zaghari 1
 • ahmad Zare Shahneh 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Animal Sciences, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A chick bioassay with chemically defined amino acid (AA) diets was conducted to compare four different AA profiles: the
NRC (1994), Feed stuff, Rhone Poulenc Animal Nutrition (RPAN) and Illinois Ideal Chick Protein (IICP) AA profiles. This
battery study involved male and female chicks during grower (21 to 42 days of age) period. Indispensable AAs were rationed
to lysine according to requirement ratios presented in the four AA profiles. Digestible lysine set 0.85 and 0.78 % of diet for
male and female, respectively. All diets were kept isonitrogenous (2.28 % N) by varying levels of L-glutamic acid. All diets
were checked to have at least 0.3 % of proline and 0.6 % of glycine. All Diets contained 3200 kcal ME/kg and a positive
control diet were used according to NRC (1994) recommendation. Four battery pens of five chicks were fed one of four
different profiles or positive control diet in both sexes. Weight gain, feed intake, feed conversion ratio (FCR), breast meat,
abdominal fat and liver weight measured at day 42 posthatch. Results indicate that in male chicks, weight gain and FCR with
IICP profile were significantly better than all other profiles. In female chicks weight gain and FCR with IICP profile were
significantly better than RPAN and NRC (1994) profile, but not from Feedstuff profile. Results of this experiment suggest
that ideal ratio of sulfur AA in NRC (1994) profile is probably insufficient for supporting maximum performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ideal amino acid ratio
 • Male
 • Female
 • Broiler
 • Grower
 • Performance 1
 • 2
 • 3
 • 4-
CAPTCHA Image