عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، واحد پردیس

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جهت بررسی نوع عمل‌آوری کاه و اثر آن بر قابلیت هضم، فراسنجه های اقتصادی و عملکردی دام های پرواری از 18 رأس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی 5/20 ± 7/224 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار استفاده شد. جیره 1، 2 و 3 به ترتیب دارای کاه معمولی، کلش عمل‌آوری شده با 5 درصد اوره (کاه به صورت پرس عمل آوری شد) و کاه عمل آوری شده با 5 درصد اوره بودند. قابلیت هضم ماده خشک (7/32، 9/46 و 5/46 درصد به ترتیب در تیمارهای 1 تا 3) و ماده آلی (5/30، 47 و 8/45 درصد به ترتیب در تیمارهای 1 تا 3) به روش آزمایشگاهی در تیمارهای ٢ و 3 دارای اختلاف معنی دار با تیمار 1 بود. افزایش وزن روزانه (698، 881 و 882 گرم به ترتیب در تیمارهای 1 تا 3) و ماده خشک مصرفی روزانه (8/8، 2/10 و 10 کیلوگرم به ترتیب در تیمارهای 1 تا 3) دام های تغذیه شده با کلش یا کاه عمل‌آوری شده اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشت. قیمت تمام شده جیره مصرفی برای یک کیلوگرم افزایش وزن با جیره حاوی کلش عمل آوری شده در مقایسه با جیره حاوی کاه معمولی 910 ریال پایین تر بود. همچنین زمان لازم برای رسیدن به 200 کیلوگرم افزایش وزن با مصرف جیره حاوی کلش عمل آوری شده حدود دو ماه کمتر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که با عمل آوری پرس‌های کاه در وقت و هزینه کارگری صرفه جویی می گردد و در مقایسه با کاه معمولی زمان افزایش وزن کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unopened Whole Straw Bale Processing with Urea is Better than Opened Straw Bale Processing in Feedlot Systems

نویسندگان [English]

  • taimour tanha 1
  • mojtaba Zahedifar 2
  • ehsan Mahjoubi 2
  • mohsen Shokat Fadaii 2
1 Payame Noor University
2 Ferdwosi University of Mashhad
چکیده [English]

In order to investigate the effect of processing type (whole straw bale processing or opened straw bale processing with urea)
on diet digestibility, economical and productive parameters in feedlot cattle, 18 Holstein bull with average body weight
224.72 ± 20.45 kg were used in a completely randomized design with 3 treatments and 6 replicate. Treatments 1, 2 and 3
contained 40% typical straw, 40% whole straw bale processed with 5% urea (WSBP) and 40% opened straw bale processed
with 5% urea (OSBP), respectively. The average in vitro digestibility of DM (32.7, 46.9 and 46.5%, respectively for
treatments 1 to 3) and OM (30.5, 47.0 and 45.8%, respectively for treatments 1 to 3) was not significant between WSBP and
OSBP, but was significant between treated and typical straw. The average daily gain (698, 881 and 882 g/d, respectively for
treatments 1 to 3) and daily DMI (8.8, 10.2 10.0 kg/d, respectively for treatments 1 to 3) were significantly higher for WSBP
and OSBP compared to typical straw. The cost price of consumed diet for 1 kilogram weight gain was 910 Rials lower for
WSBP than typical straw. Also, the time require to achieve 200 kg weight gain reduced to approximately 2 month. The
results of present study showed that processing of WSB can reduce needed time and labour cost, and in comparison with
typical straw time required for achieving weight gain reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finishing
  • Holstein bulls
  • Straw
CAPTCHA Image