ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی ، دانشــکده کشــاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایرلن

2 گروه پژوهشی کرم ابریشم، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

در این پژوهش گوناگونی ژنتیکی هشت نژاد گوسفند ایرانی شامل نژادهای لری بختیاری، ماکویی، مغانی، تالشی، شال، زندی، نایینی و کلکویی با بکار گیری روش ای اف ال پی بررسی شد. از 309 نمونه بررسی شده 121 نوار چندشکل فراهم گردید. میانگین هتروزیگویستی درون نژادی بالا و برابر با 0255/0 ± 2795/0 و هتروزیگویستی میان نژادی بسیار پایین و برابر با 0184/0 بدست آمد.کمترین فاصلة ژنتیکی درمیان دو نژاد لری-بختیاری و ماکویی (0151/0) و بیشترین فاصلة ژنتیکی در میان دو نژاد لری بختیاری و تالشی (0486/0) برآورد گردید. جریان ژنی بسیار بالا و برابر با 5685/7 برآورد شد. نمودار خوشه ای بدست آمده از ماتریس تشابه جاکارد و الگوریتم UPGMA چگونگی ارتباط میان تک تک نمونه ها را آشکار کرد. تجزیه به مولفه های اصلی نیز نشان داد که نمونه ها همبستگی بالایی دارند. نمودار خوشه ای بدست آمده از ماتریس فاصلة ژنتیکی با روش نااوریب نی(1978) و الگوریتم یو پی جی ام ای با، بازة جغرافیایی و ویژگی های فنوتیپی نژادهای بررسی شده همخوانی میانه ای داشت که ممکن است بازتابی از کوچ های ناشناخته، وجود جریان ژنی و هم خاستگاه بودن این اندوخته های ژنتیکی باشد. همچنین در این بررسی هیچ نشانگر ویژه نژادی یافت نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Genetic Diversity in Eight Indigenous Iranian Sheep Breeds (Ovis aries) Using AFLP Markers

نویسندگان [English]

  • akbar Khaleghzadegan 1
  • Seyed Hossein Hosseini Moghaddam 1
  • sed mohammad farhad Vahidi 1
  • Seyed Benyamin Dalirsefat 2
  • hadi Zare 2
1 Department of Animal Science, College of Agriculture, Gilan University, Gilan, Iran
2 Silkworm Research Group, University of Guila
چکیده [English]

In this study genetic diversity of eight Iranian sheep breeds including; Lori Bakhtiari, Makuei, Moghani, Taleshi, Shal, Zandi,
Naeini and Kalakui was studied by using AFLP method. A total of 309 individuals were analysed that produced 121 clear
polymorphic bands. The average of heterozygosity within breed (HS) was high and equal to 0.2795± 0.0255. Also, the
average heterozygosity between breeds (Dst) was very low and equal to 0.0184. The maximum and minimum genetic
distance was obtained between Lori Bakhtiari and Makuei (0.0151) and between Lori Bakhtiari and Taleshi (0.0486)
respectively. Gene flow value (Nm) was very high and estimated to 7.5685. The UPGMA tree based on Jacard genetic cluster
similarity index revealed association among sheep breeds. Principal Component Analysis (PCA) demonstrated that different
sheep breeds tend to group together. The phylogenetic tree based on Nei's Unbiased Measures of Genetic Identity and
Genetic distance (1978) and UPGMA algorithm indicated a relatively agreement with biogeographical distance and
phenotypic characteristics of breeds and may reflect undocumented migrations, gen flows and identify an original genetic
resource. In this study no breed specific markers identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian sheep
  • AFLP markers
  • Genetic diversity
CAPTCHA Image