تأثیر پرتو گاما بر ترکیبات شیمیایی و بار میکروبی خوراک جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور - واحد ابرکوه

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تغییرات شیمیایی و میکروبی ناشی از پرتودهی با اشعه گاما بر خوراک جوجه‌های گوشتی بود. در این آزمایش تعداد 12 بسته حاوی خوراک جوجه‌های گوشتی به وزن یک کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفت؛ به طوری که 4 بسته مربوط به جیره غذایی آغازین، 4 بسته مربوط به جیره رشد و 4 بسته مربوط به دوره پایانی بود. پرتودهی با استفاده از 4 دوز اشعه گاما، که شامل صفر، 7/6، 7/7 و 7/8 کیلوگری بود، انجام شد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از آنالیز آماری مقایسه بین جیره‌های پرتودهی شده و جیره شاهد مشخص گردید که تغییرات شیمیایی شامل میزان پراکسید، میزان چربی خام و فیبر خام، از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0≥P). ولی آنالیز آماری مقایسه بین جیره‌های پرتودهی شده و جیره شاهد از نظر تغییرات پروتئین خام و خاکستر خام معنی دار نبود (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Gamma Irradiation on the Chemical Compounds and Microbial load of Broilers Diet

نویسندگان [English]

  • golam reza Akbari 1
  • Akbar Moharrami 2
1 Faculty member of Payame Noor Universityad
2 Payame Noor University - Abarkooh Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to determine and scrutiny about chemical compounds and microbial load changes of broiler chicks’
diet due to gamma irradiation processing. There were 12 broiler chicks’ diets weighting one Kg that including 4 packs from
starter period, 4 packs from Grower period and 4 packs from finisher period. Feeds were irradiated in four doses including 0,
6.7, 7.7 and 8.7 Kilogray. According one-way ANOVA analysis, Data sets of proximate chemical compounds changes
comprising peroxide value, ether extract and crude fiber indicates that there was significant (05/0≥P) deference between
irradiated and control groups. Nonetheless, chemical changes for crude protein and ash were venial. All of the irradiated diets
indicated that there were no bacterial colony on the related media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chicks
  • Gamma irradiation
  • Chemical changes
  • Microbial load
  • Poultry feed
CAPTCHA Image