تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برای تعیین نیاز روزانه دام به علوفه و خوراک باید در هر منطقه وزن واحد دامی موجود در آن و کیفیت علوفه و خوراک در دسترس مد نظر قرار گیرد. این مورد برای تعیین ظرفیت چرایی مراتع امری ضروری است، بر همین اساس در این تحقیق وزن زنده واحد دامی نژاد فراهانی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 2 گله از این نژاد انتخاب و در شرایط قشلاق و ییلاق در هر گله 30 رأس گوسفند شامل 15 میش 3 تا 4 ساله، 5 رأس بره 9 ماهه، 5 رأس بره 6 ماهه و 5 رأس قوچ 3 تا4 ساله وزن کشی شدند. وزن واحد دامی 42 کیلوگرم بر اساس وزن زنده میش ها برآورد شد و نتایج نشان داد که معادل واحد دامی برای قوچ، بره 9 ماهه و بره 6 ماهه به ترتیب 48/1، 6/0 و 52/0 واحد دامی است. دو جنس میش و قوچ و دو گله 1 و 2 از نظر وزن دام ها با هم در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار داشتند. همچنین برای تعیین کیفیت علوفه گیاهی مراتع مورد چرای این نژاد 5 نمونه از هر گونه (با قطع 5 ﭘایه گیاه برای هر نمونه) قابل چرای دام تهیه و درصد پروتئین خام، دیواره سلولی بدون همی سلولز، قابلیت هضم ماده خشک و انرژی متابولیسمی از طریق تجزیه شیمیایی تعیین گردید. کیفیت علوفه 7 گونه در ییلاق و 10 گونه در قشلاق اندازه گیری شد و مقایسه میانگین به روش توکی در این داده‌ها نشان دهنده تفاوت معنی دار بین گونه های مختلف از نظر کیفیت علوفه در سطح 5 % بود که بیانگر لزوم محاسبه نیاز غذایی واحد دامی بر مبنای کیفیت علوفه است. کیفیت علوفه در دسترس دام نیز بستگی به ترکیب گیاهی مرتع دارد. نیازهای غذایی این نژاد با توجه به شرایط مختلف محیطی از جمله فاصله و شیبی که دام در روز طی می کند 25 درصد بیش از مقدار محاسبه شده با دو روش استفاده از جدول NRC و معادله ماف (1984) برآورد گردیده است. با استفاده از جدول NRC و معادله ماف میزان مورد نیاز روزانه دام به انرژی متابولیسمی به ترتیب 6/9 و 5/7 مگاژول و با توجه به کیفیت علوفه نیاز روزانه هر واحد دامی به علوفه خشک با استفاده از جداول NRC و معادله ماف به ترتیب 94/1 و 52/1 کیلوگرم محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Animal Unit Weight and Daily Animal Requirement by Metabolizable Energy of Farahani Sheep Breed

نویسندگان [English]

  • hosein Arzani 1
  • zeynab Jafarian Jelodar 2
  • Ali Nikkhah 3
  • hoosein Azanivand 1
  • mahdi Ghorbani 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdwosi University of Mashhad
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

To estimate the grazing capacity in each region it is necessary to determine animal requirement based on forage quality and
animal unit weight of dominant sheep breed. In present study animal unit weight of Farahani sheep breed was investigated.
Two herds were selected. Thirty animals including 15 three and four years' old ewes, 5 nine months old lambs, 5 six months
old lambs, 5 three and four years old rams were weighed in lowland and highland. The weight of animal unit obtained 42 kg
and animal unit equivalent for rams, 9 and 6 months old lambs were estimated 1.48, 0.6, and 0.52 respectively. Two sex of
animals (ewes and rams) and two herds were significantly differed in weight (p < 0.05). For determination of forage quality 5
sample from each species that each was made from 5 individual plants collected from each species. Crude protein, acid
detergent fiber, dry matter digestibility and metabolisable energy were estimated for 7 species from highland and 10 species
from lowlands. According to Tukey test, forage quality significantly differed between species (p < 0.05). This shows that
animal requirement should be determined based on forage quality of available forage to animals. Requirement of animal
grazing on rangeland is more than house keeping animals. So in this research considering environmental conditions and
distances that animal had to walk every day %25 was added to animal requirement calculated using either NRC tables or
MAFF equation. The result showed that animal requirement calculated using either NRC tables or MAFF equation were 9.6
and 7.5 MJ metabolisable energy respectively and based on forage quality according to NRC tables and MAFF equation were
1.94 and 1.52 Kg dry matter respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metabolisable energy
  • Animal Unit
  • Animal Unit Requirement
  • Forage quality
CAPTCHA Image