تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه تنوع ژنتیکی شش نژاد از گوسفندان ایرانی (سنجابی، کبوده شیراز، ترکی قشقایی، لری، بختیاری و عربی) با استفاده از ده جفت نشانگر میکروساتلایت,BM1824 ,BM8125 ,MAF33 ,OarJMP58 ,MCM527 ,OarCP34 ,OarJMP29 ,MAF214 DYMS1 و (MAF70 بررسی شده است. استخراج DNA با روش تغییر یافته استخراج نمکی انجام شد. تکثیر DNA ژنومی به تعداد 45 نمونه از هر نژاد از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز ( (PCRصورت گرفت. تمامی ترکیبات مختلف جایگاه - نژاد بجز جایگاه MAF214 در نژاد کبوده شیراز و جایگاه های BM1824،MAF214 ،MCM527 در نژاد سنجابی در تعادل هاردی واینبرگ قرار داشتند. همه آلل های یافت شده در شش نژاد پلی مورف بودند و در270 راس مطالعه شده برای 10جایگاه، تعداد 73 آلل مشاهده گردید. هتروزیگوسیتی محاسبه شده بر اساس داده های حاصل از این تحقیق، تنوع ژنتیکی بالائی با میانگین 747/0 تا 792/0 را در شش نژاد گوسفند مورد مطالعه نشان می‌دهد. در حالیکه تفاوت معنی داری بین هتروزیگوسیتی مورد انتظار مشاهده نشد. تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که حدود 8 درصد از واریانس کل توسط جزء واریانس بین نژادی و 92 درصد نیز توسط جزء واریانس درون نژادی قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Genetic Variation in Six Iranian Sheep Breeds Using Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • vahed Molaee
  • rahim Osfoori
  • morad pasha Eskandari nasab
  • saber Ghanbari
  • mahdi Nikmard
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this study a set of 10 polymorphic microsatellites (MAF33, OarCP34, BM8125, MAF214, MAF70, DYMS1, MCM527,
OarJMP29, OarJMP58, BM1824) has been used to assess the distribution of genetic variation in six Iranian sheep breeds
(Sanjabi, Kabude Shiraz, Turki Ghashghaii, Lori, Bakhtiyari and Arabi). From each breed 45 sheep randomly were selected
and their blood samples were collected individually. The DNA of samples were extracted by modified salting-out method.
The genomic DNA amplified through polymerase chain reaction (PCR). All locus per population combinations were at
Hardy-Weinberg equilibrium except MAF214 for Kabude Shiraz and BM1824, MAF214 and MCM527 for Sanjabi. All loci
were found to be polymorphic in the six sheep breeds, and generated a total of 73 loci across the 10 locus from the 270
individuals analyzed. There was substantial genetic variation within sheep breeds, with average heterozygosity range of 0.747
to 0.792 based on expected hetrozygosity. The confidence intervals for the gene diversity at each location indicate that no
significant difference between breeds hetrozygosity. The results indicated that genetic differences between the breeds
explained 8% of the total genetic variation and the remaining 92% was due to differences among individuals within the
breeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microsatellites
  • Sheep
  • Genetic variation
  • Hetrozygosity
  • Polymorphic 1 1
CAPTCHA Image