بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر‌قند بجای جو بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره‌های نر مغانی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشـکده علـوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشـگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان،خوزستان، ایران

3 دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

به منظور بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر قند بجای جو بر عملکرد وخصوصیات لاشه بره های نر مغانی، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 جیره آزمایشی حاوی سطوح مختلف جایگزینی (0، 25، 50، 75، 100درصد) تفاله چغندر با جو با استفاده از30 راس بره با میانگین وزن اولیه 2 ± 30 کیلوگرم و سن 12/0 ± 5 ماهگی به مدت 70 روز انجام شد. جیره‌ها بر اساس جداول استاندارد غذایی (1985) NRC متوازن شدند. میانگین ماده خشک مصرفی روزانه بره‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی 0، 25، 50، 75 و100درصد تفاله چغندر‌قند (جیره‌های 1 تا 5) به ترتیب برابر 38/1، 48/1، 27/1، 36/1 و 41/1 کیلوگرم در روز بودند که اختلاف آماری معنی‌دار نداشتند (05/0p>). میانگین افزایش وزن روزانه بره‌ها به ترتیب 323، 308، 303، 313 و 301 گرم در روز بود که تفاوت بین این ارقام نیز معنی‌دار نبود (05/0p>). ضریب تبدیل غذایی بره‌های تغذیه شده در تیمارهای مختلف آزمایشی 1 تا 5 به ترتیب 85/3، 94/4، 54/4، 26/4 و 75/4 بود. از نظر بازده لاشه بین تیمارها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Replacement Sugar Beet Pulp with Barely on Performance and Carcass Characteristics of Moghani Male Lambs

نویسندگان [English]

  • Akbar Abarghani 1
  • Mohammad Bojarpour 2
  • jamal Fayazi 3
1 Animal Science Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center AREEO, Ardabil, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Food Industry, University Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan, Khuzestan, Iran.
3 Faculty of Animal Sciences and Food Industry, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

By: A. Abarghani, M.Sc of Research Center of Agriculture and Natural Resources, Ardabil-Iran M. Bojarpour, Assistant
professor, Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ramin University, Ahvaz- Iran J. Fayazi, Assistant
professor, Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ramin University, Ahvaz- Iran. In order to investigate the
effect of barely (Ba) replacement with sugar beet pulp (SBP) on performance and carcass characteristics of Moghani male
lambs, an experiment was done with completely randomize design with 5 dietary treatment containing different levels of
replacement (0, 25, 50, 75 and 100 percent), using 30 lambs with average initial weight and age of 30 ± 2 kg and 5 ± 0.12
months respectively. The duration of the experiment was 70 days. Rations were formulated according to NRC feed standards
(1985). The average daily dry matter intake of rations containing 0, 25, 50, 75 and 100% sugar beet pulp (rations 1 to 5) were
1.38, 1.48, 1.27, 1.36 and 1.41 kg respectively. There were no significant differences between figures. The average daily
gains for the treatments 1 to 5 were 323,308,303,313 and 301gr and feed conversion ratios were 3.85, 4.94, 4.54, 4.26 and
4.75 respectively. There were no significant differences between the data on carcass characteristics. Total carcass fat percent
in treatment 100 percent sugar beet pulp was higher than 100 percent barley (control group). Generally, replacement barely
with 75% beet pulp produced best performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar beet pulp
  • Barely
  • Performance
  • Carcass
  • Moghani male lamb
CAPTCHA Image