تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

به منظور بررسی اثر جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاو‌های شیری، تعداد 8 راس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روز‌های شیر دهی 15 ±75 و وزن زنده 50 ±550 کیلو‌گرم در قالب یک طرح مربع لاتین 4×4 به چهار تیمار غذایی شامل جیره‌های حاوی 0، 5، 10 و 15 درصد تفاله خشک مرکبات اختصاص داده شد. طول هر دوره 21 روز شامل 14 روز دوره عادت پذیری و 7 روز دوره نمونه گیری بود. افزایش سطح تفاله مرکبات در جیره اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک روزانه نداشت، هر چند با افزایش سطح تفاله، مصرف ماده خشک روند کاهشی نشان داد. قابلیت هضم ماده خشک، دیواره سلولی، چربی خام، تولید شیر و ترکیبات آن، گلوکز پلاسما و نیتروژن اوره ای خون تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. غلظت تری گلیسرید خون گاو ها در تیمار 2 و 4 به طور معنی داری بالاتر از تیمار 1 و 3 بود (05/0(P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Substitution Barley Grain with Dried Citrus Pulp on Performance of Holstein Dairy Cow

نویسندگان [English]

  • Javad Bayat 1
  • Reza Valizade 1
  • Abbas Ali Naserian 1
  • Abdolmansour Tahmasebi 2
  • Rashid Safari 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Dept. of Animal Science, College of Agri. Ferdowsi University of Mahhad, Mashhad, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to determine the effects of substitution of barley grain with dried citrus pulp (DCP) on eight lactating Holstein cows
with average body weight of 550 ± 50 kg and 75 ± 15 days in milk were allocated to 4 dietary treatments, which were diet;
the control with 0% dried citrus pulp (DCP) and 15% barley grain, diet 2, 3 and 4 containing 5, 10 and 15% DCP and 10, 5
and 0% barley grain respectively. Each period lasted for 21 days including 14 days adaptation and 7 days sample collection.
Dry matter intake (DMI) body was not affected by DCP substitution, although, the DMI tended to decrease with increasing
level of DCP. Results showed that increasing levels of DCP in diets had no significant effect on apparent digestibility, blood
urea N and glucose, milk yield and composition and ruminal N-NH3, but ruminal pH was significantly lower for cows fed T1
and T2 compare to T3 and T4. The ruminal N-NH3 of diets 1, 2, 3 and 4 were 20.08, 19.96, 19.53 and 19.01 mg/dl and the
ruminal pH 6.45, 6.52, 6.69 and 6.71 respectively. The time spent eating; ruminating and total chewing activities were not
influenced different treatments. It was concluded that DCP can be substituted by barley grain up to 15% without any alters
affects on dairy cow production performances

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dried citrus pulp
  • Dairy cattle
  • Milk production
  • Blood metabolites 1
  • 5-
CAPTCHA Image