دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 15، مهر 1392 

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تاثیر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی و کیفیت بستر

صفحه 175-181

10.22067/ijasr.v5i3.31524

مصطفی لطفی؛ فرید شریعتمداری؛ محمد امیر کریمی ترشیزی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O

صفحه 234-241

10.22067/ijasr.v5i3.31533

رضا پسندیده؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ سعید زیبایی