تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیری گیاه مرتعی شور بیابانی( Salsola tomentosa) در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه های نایلونی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و خصوصیات تجزیه پذیری گیاه مرتعی شور بیابانی با استفاده از روش کیسه های نایلونی انجام شد. نمونه برداری از منطقه دشت شمالی شهرستان گناباد در سه مرحله از رشد (رویشی، گلدهی و بذردهی) انجام شد. نمونه های برداشت شده پس از خشک شدن در هوای آزاد، آسیاب شدند و ترکیب شیمیایی گیاه تعیین شد. جهت تعیین میزان تجزیه پذیری ماده خشک، پروتئین، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی گیاه، از دو رأس گاو فیستوله شده استفاده گردید. میزان تجزیه پذیری نمونه ها در زمان های صفر، 2، 4، 8، 16، 24، 36، 48 ، 72 و 96 ساعت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در مراحل رشد گیاه شور بیابانی، حداکثر پروتئین خام و ماده آلی در مرحله رویشی به ترتیب 34/10 و 75/76 درصد بود، و بین مراحل رشد از نظر آماری اختلاف معنی دار وجود داشت. بیشترین خاکستر خام در مرحله بذردهی (9/31 درصد) مشاهده شد. با پیشرفت مرحله رشد از میزان پروتئین گیاه کاسته شده و بر مقدار الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی آن افزوده شد. تجزیه پذیری ماده خشک، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در مرحله رویشی از دیگر مراحل رشد بیشتر بود. به طوری که با افزایش رشد تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و پروتئین کاهش معنی داری داشت. نتایج این مطالعه نشان دادکه با افزایش مرحله رشد، میزان پروتئین گیاه کاهش و محتوی فیبری آن افزایش یافته و همچنین تجزیه پذیری پروتئین و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی آن کاهش معنی داری پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Chemical Composition and Degradability Coefficients of Salsola tomentosa in Different Growth Stages Using in situ Method

نویسندگان [English]

  • Moslem Bashtani
  • S. Seifi
  • H. Naemipour Yonesi
  • J. Farzadmehr
Animal and Poultry Nutrition Department, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to determine the chemical composition and degradability characteristics of a pasture plant Salsola tomentosa by nylon bags method .The sampling was performed from the northern region of plain's Gonabad city in three growth stages (vegetative, flowering and seeding). The samples dried in air, were milled and their chemical composition were determined. To determine the degradability of dry matter, protein, acid detergent fiber and neutral detergent fiber, two fistulated cows were used and degradation of samples were measured and calculated at 0, 2, 4, 8, 16, 24, 36, 48, 72 and 96 h. The results of this study showed that the highest of protein and organic matter percentage were 10.34% and 76.75% respectively in vegetative stage and there was statistically difference between growth difference stages. The highest amount of ash was observed in seeding stage (31.9%). Advancing growth stage was associated with decreasing plant protein and increasing acid detergent fiber(ADF) and neutral detergent fiber(NDF). Dagradability of dry matter, crude protein, ADF and NDF were greater in vegetative stage as compared with other stages. Degradabilities of NDF,ADF and CP were decreased significantly as growth increased. The results of this study showed that with advancing of growth stage, concentration of CP decreased, and fiber content increased and degradabilities of CP, NDF and ADF were decreased significantly as growth increased

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salsola tomentosa
  • Nylon bags
  • Degradability
CAPTCHA Image