دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1392 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ

10.22067/ijasr.v5i1.24505

مهدی مرادی؛ علی حسین خانی؛ اکبر تقی زاده؛ صادق علیجانی؛ حسین دقیق کیا


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی

10.22067/ijasr.v5i1.24510

رضا ولی زاده؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ غلامرضا داشاب؛ داوود علی ساقی؛ مریم قلی زاده


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro

10.22067/ijasr.v5i1.24507

محمد مهدی محقی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

10.22067/ijasr.v5i1.24511

مرتضی بیطرف ثانی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ عاطفه سیددخت


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی

10.22067/ijasr.v5i1.24513

حامد سرایی؛ همایون فرهنگ فر؛ حسن نعیمی پور